Oproep voor fokkers en eigenaren van Nederlands gefokte hengsten en merries van 5 jaar (2012) en ouder

Met het oog op de komende WK 2017 heeft de Fokcie zich gebogen over de vraag op welke wijze NL fokkers gefaciliteerd zouden kunnen worden met als doel een zo volledig mogelijke equipe NL gefokte - hoog gekeurde - fokkerijpaarden uit te zenden naar de WK fokkerij 2017. Een fokkerij equipe bestaat uit maximaal 6 paarden, twee in elke leeftijdscategorie.

Vastgesteld kan worden dat inmiddels het niveau aan paarden in NL er wel degelijk lijkt te zijn maar dat het ook van groot belang is dat keuringspaarden worden voorgesteld door ruiters met veel ervaring om paarden ook op het allerhoogste keuringsniveau, te weten de WK fokkerijkeuring, voor te stellen, dit om ook het beste resultaat voor de fokkers en eigenaren te genereren.

In verband daarmee is het volgende idee ontstaan. De bekende topruiter Agnar Snorri Stefansson, al vele jaren een vaste waarde als het gaat om het succesvol voorstellen van fokkerij paarden op WK's, heeft zich in beginsel bereid verklaard om de paarden van de NL fokkerij equipe op de WK voor te stellen en deze paarden dan ook tevens - uitgangspunt is op de NL WK-selectiekeuring, op een nog nader te bepalen datum in juni - voor te stellen.

Inmiddels heeft een eerste inventarisatieronde onder een groot aantal fokkers plaatsgevonden en er blijkt daadwerkelijk belangstelling te bestaan om aan dit traject deel te gaan nemen. Dit traject is - voor de duidelijkheid - primair gericht op het selecteren en voorbrengen van Nederlands gefokte paarden op de WK fokkerij door deze specifieke ruiter.

Een aantal fokkers heeft aangegeven voor dit traject interesse te hebben, vandaar oproep met nadere informatie.

Intake traject
Voorafgaand aan de keuring wordt een intake traject gehouden, te beginnen in het weekend van 25-26 februari a.s., waar door zal Agnar worden beoordeeld of en welke paarden over de potentie beschikken om uiteindelijk in augustus voor NL op de WK fokkerij te worden uitgebracht. Hoogstwaarschijnlijk zal de eerste intake worden gevolgd door een vervolgintake ergens in april. Dan volgt - voorafgaand aan de WK-selectiekeuring - een aantal trainingsdagen, waarna Agnar deze paarden - zelf - op de WK selectiekeuring, die zoals gezegd in juni zal plaatsvinden, zal voorbrengen.

Concreet betekent dat: 
Per intake dag kunnen 10 tot maximaal 12 paarden worden beoordeeld; blijft het bij een aantal van circa 10 paarden, dan zal de intake op één dag op één locatie plaatsvinden, ofwel op 25 ofwel op 26 februari a.s.; zouden er richting de 20 potentiële intake kandidaten worden aangemeld, dan is het voornemen om gebruik te maken van twee locaties verspreid over het land. Al naar gelang het aantal aanmeldingen en de plek waar deze gehuisvest zijn, zullen een (of twee) locatie(s) worden bepaald.

De kosten van de 1e (en eventueel 2e) intake komen in beginsel voor eigen rekening van de fokkers en eigenaren en zullen telkens zo rond de € 125,- gaan bedragen.

De kosten voor het trainen en voorbrengen van een paard voor de WK selectiekeuring komen geheel voor rekening van de fokker/eigenaar en zullen – naar verwachting - tussen de € 1.000,- en € 1.250,- per paard komen te liggen.

Voor (alle) paarden die tezijnertijd daadwerkelijk op de WK Fokkerij voor NL zullen worden voorgesteld, is voor fokkers/eigenaren vanuit het NSIJP een tegemoetkoming in de kosten beschikbaar.

Fokkers en eigenaren die een of meer paarden willen aanmelden voor het ‘Agnar Snorri’ traject zullen dus dat/die paarden berijd- en beschikbaar dienen te hebben in het weekend van 25-26 februari a.s..

Met ingang van heden tot en met 31 januari a.s. is het mogelijk om concrete paarden aan te melden voor dit traject, nadere inhoudelijke informatie volgt uiteraard z.s.m.

Aanmelden kan via: fokcie@nsijp.nl voorzien van:
Naam en levensnummer van het paard, naam fokker, naam eigenaar, contactgegevens.