slideshow 1

Erkenning van Verworven Competenties (EVC)

EVC

EVC gaat uit van de gedachte dat mensen niet alleen leren in het formele onderwijs, maar zich daarbuiten ook volop kunnen ontwikkelen.

Met een EVC-procedure worden de competenties van deelnemers in kaart gebracht en erkend. Dit geeft inzicht in het huidige kennis- en vaardigheidsniveau en de mogelijkheden/noodzaak voor verdere ontwikkeling.

Binnen de opleidingen voor Trainer/Instructeur wordt in onderstaande drie gevallen van een EVC-traject gebruik gemaakt:

  1. Als de kandidaat voor opleiding voor een hogere rang dan TI niet het certificaat van de voorgaande rang kan overleggen en zich beroept op elders genoten scholing of opgedane ervaring.
  2. In het geval van de opleiding voor TI-A, omdat dit een individuele leergang is, waarbij de competenties van de kandidaat in kaart worden gebracht en op maat een plan wordt opgesteld voor het verwerven van aanvullende kennis en kunde.
  3. In individuele gevallen, waarin de Educatiecommissie van mening is dat de gevolgen voor de kandidaat niet in overeenstemming zijn met wat de reglementen beoogen.

Voorafgaand aan een EVC-procedure vindt altijd een intake gesprek plaats.

Een EVC traject wordt in principe altijd afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid op het beoogde uitstroomniveau.