slideshow 1

Fokkerij

FAQ

  1. U vraagt bij het stamboekbureau een stalnaam aan (dit kan via info@nsijp.nl).
  2. De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in het verenigingsorgaan (IJslandse Paarden).
  3. Als binnen 4 weken na publicatie er geen bezwaren zijn tegen het gebruik van de door u aangevraagde stalnaam, wordt deze door het bestuur toegekend en ontvangt u een nota voor de registratie van de stalnaam.
  4. Opname in het stalnamenregister vindt plaats zodra het daarvoor verschuldigde bedrag is ontvangen. U kunt uw stalnaam dan gaan gebruiken.

Inschrijfformulier jonge hengstenkeuring, 22 april 2017

Met behulp van onderstaand formulier kunt u inschrijven voor de (jonge) hengstenkeuring te houden op 22 april 2017, locatie het KNHS Centrum te Ermelo.
(sluitingsdatum: 8 april 2017).

Goedkeuringsnorm jonge hengsten – 3 en 4 jaar oud
Voor 2017 geldt net als de jaren ervoor – als goedkeuringsnorm voor hengsten aan de hand getoond:

  • exterieur      : minimaal 7.75
  • verrichtingen: tenminste gemiddeld

Bij de verrichtingen wordt het paard vrijlopend beoordeeld. Daarbij wordt gekeken naar:
getoonde gangen, zuiverheid, ruimte en tempobereik, souplesse, draagkracht en presentatie.

Deze verrichtingen worden vervolgens gewaardeerd met een kwalificatie: ondergemiddeld – gemiddeld - bovengemiddeld. De exterieurbeoordeling zal met ingang van dit jaar plaatsvinden naar FIZO standaard en worden opgenomen in Worldfengur.

Nadere eisen voor goedkeuring van hengsten 3 en 4 jaar oud
Wanneer de goedkeuringsnorm is behaald, is - om voor daadwerkelijke goedkeuring in aanmerking te komen - voor de hengsten van 3 en/of 4 jaar oud eenmalig nog een sperma onderzoek verplicht. Nadere informatie hierover is te krijgen bij het Stamboekbureau, info@nsijp.nl.

Duur goedkeuring jonge hengsten
Bij hengsten van 3 en 4 jaar oud geldt de goedkeuring voor de duur één jaar, en wel voor het (kalender)jaar waarin de keuring plaatsvindt.

Try-out keuring
Voor de jonge hengstenkeuring is gekozen voor een centrale ligging in Nederland en is gekozen voor het KNHS-centrum te Ermelo, hier is geen keuring onder het zadel mogelijk en er zal dus geen Try-out keuring mogelijk zijn.

DNA verificatie
Van alle aan de jonge hengstenkeuring deelnemende hengsten moet vóór deelname aan de keuring het DNA zowel voor wat betreft vader als moeder officieel zijn geverifieerd; dit gebeurt op initiatief en kosten van de eigenaar. Nadere informatie hierover kan het Stamboekbureau verstrekken. Dit kan de nodige tijd in beslag nemen, begin er dus op tijd mee.

Vaccinatieregels
Ook in 2017 geldt dat voor alle keuringen de verplichting geldt dat de paarden zijn geënt volgens de NSIJP (en FEIF) vaccinatieregels zoals gepubliceerd op de NSIJP website.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor een drie- of vierjarige hengst aan de hand bedraagt € 85,00

Voor hengsten is een box verplicht (kosten € 27,50).

Seminar ‘Training en presentatie van fokkerijpaarden’ voor jonge trainers, 4-7 april, Skeidvellir, IJsland.

Onderstaande gelezen én belangstelling? Meld je aan vóór zondag 19 februari 24:00 uur.

Het seminar is voor trainers in de leeftijd van 18-30 jaar die fokkerijpaarden trainen en voorbrengen op professionele basis. Het seminar wordt dit jaar voor de 7de keer georganiseerd door FEIF. Per land is er een vastgesteld aantal plaatsen beschikbaar. De voertaal is Engels. Deelnemen kan op voordracht van het nationale stamboek.

 Het NSIJP stelt evenals vorige jaren 2 gesubsidieerde plaatsen beschikbaar. Om in aanmerking te komen moet je lid zijn van het NSIJP en aantoonbaar belangstelling en talent hebben voor het trainen en voorbrengen van fokkerijpaarden. Verder heb je het vaste voornemen je talenten en de opgedane kennis in de toekomst in te zetten voor het voorbrengen van fokkerijpaarden op Nederlandse keuringen. Voor de selectie kijken we eerst naar de motivatie, als het nodig is kan een loting deel uitmaken van het selectieproces.

 Voldoe je aan de genoemde criteria en wil je graag in aanmerking komen voor één van de twee gesubsidieerde plaatsen dan kan je dat voor de sluitingsdatum kenbaar maken via stamboeksecretaris@nsijp.nl. Heb je je al aangemeld, dan krijg je een ontvangstbericht.

Officiële FEIF aankondiging en programma: https://www.feif.org/files/documents/BreedingHorseTrainerSeminar2017.pdf

Oproep voor fokkers en eigenaren van Nederlands gefokte hengsten en merries van 5 jaar (2012) en ouder

Met het oog op de komende WK 2017 heeft de Fokcie zich gebogen over de vraag op welke wijze NL fokkers gefaciliteerd zouden kunnen worden met als doel een zo volledig mogelijke equipe NL gefokte - hoog gekeurde - fokkerijpaarden uit te zenden naar de WK fokkerij 2017. Een fokkerij equipe bestaat uit maximaal 6 paarden, twee in elke leeftijdscategorie.

Vastgesteld kan worden dat inmiddels het niveau aan paarden in NL er wel degelijk lijkt te zijn maar dat het ook van groot belang is dat keuringspaarden worden voorgesteld door ruiters met veel ervaring om paarden ook op het allerhoogste keuringsniveau, te weten de WK fokkerijkeuring, voor te stellen, dit om ook het beste resultaat voor de fokkers en eigenaren te genereren.

In verband daarmee is het volgende idee ontstaan. De bekende topruiter Agnar Snorri Stefansson, al vele jaren een vaste waarde als het gaat om het succesvol voorstellen van fokkerij paarden op WK's, heeft zich in beginsel bereid verklaard om de paarden van de NL fokkerij equipe op de WK voor te stellen en deze paarden dan ook tevens - uitgangspunt is op de NL WK-selectiekeuring, op een nog nader te bepalen datum in juni - voor te stellen.

Inmiddels heeft een eerste inventarisatieronde onder een groot aantal fokkers plaatsgevonden en er blijkt daadwerkelijk belangstelling te bestaan om aan dit traject deel te gaan nemen. Dit traject is - voor de duidelijkheid - primair gericht op het selecteren en voorbrengen van Nederlands gefokte paarden op de WK fokkerij door deze specifieke ruiter.

Een aantal fokkers heeft aangegeven voor dit traject interesse te hebben, vandaar oproep met nadere informatie.

Intake traject
Voorafgaand aan de keuring wordt een intake traject gehouden, te beginnen in het weekend van 25-26 februari a.s., waar door zal Agnar worden beoordeeld of en welke paarden over de potentie beschikken om uiteindelijk in augustus voor NL op de WK fokkerij te worden uitgebracht. Hoogstwaarschijnlijk zal de eerste intake worden gevolgd door een vervolgintake ergens in april. Dan volgt - voorafgaand aan de WK-selectiekeuring - een aantal trainingsdagen, waarna Agnar deze paarden - zelf - op de WK selectiekeuring, die zoals gezegd in juni zal plaatsvinden, zal voorbrengen.

Concreet betekent dat: 
Per intake dag kunnen 10 tot maximaal 12 paarden worden beoordeeld; blijft het bij een aantal van circa 10 paarden, dan zal de intake op één dag op één locatie plaatsvinden, ofwel op 25 ofwel op 26 februari a.s.; zouden er richting de 20 potentiële intake kandidaten worden aangemeld, dan is het voornemen om gebruik te maken van twee locaties verspreid over het land. Al naar gelang het aantal aanmeldingen en de plek waar deze gehuisvest zijn, zullen een (of twee) locatie(s) worden bepaald.

De kosten van de 1e (en eventueel 2e) intake komen in beginsel voor eigen rekening van de fokkers en eigenaren en zullen telkens zo rond de € 125,- gaan bedragen.

De kosten voor het trainen en voorbrengen van een paard voor de WK selectiekeuring komen geheel voor rekening van de fokker/eigenaar en zullen – naar verwachting - tussen de € 1.000,- en € 1.250,- per paard komen te liggen.

Voor (alle) paarden die tezijnertijd daadwerkelijk op de WK Fokkerij voor NL zullen worden voorgesteld, is voor fokkers/eigenaren vanuit het NSIJP een tegemoetkoming in de kosten beschikbaar.

Fokkers en eigenaren die een of meer paarden willen aanmelden voor het ‘Agnar Snorri’ traject zullen dus dat/die paarden berijd- en beschikbaar dienen te hebben in het weekend van 25-26 februari a.s..

Met ingang van heden tot en met 31 januari a.s. is het mogelijk om concrete paarden aan te melden voor dit traject, nadere inhoudelijke informatie volgt uiteraard z.s.m.

Aanmelden kan via: fokcie@nsijp.nl voorzien van:
Naam en levensnummer van het paard, naam fokker, naam eigenaar, contactgegevens.

FIZO keuring 2 - 3 september 2016

Met behulp van onderstaand formulier kunt u inschrijven voor de FIZOkeuring te houden op 2 en 3 september 2016, locatie het Hippisch Centrum te Exloo.
 

Deelname staat open voor hengsten, merries en ruinen van 5 jaar oud en ouder.

 

Hengsten

Van alle aan de keuring deelnemende hengsten moet vóór deelname aan de keuring het DNA zowel voor wat betreft vader als moeder officieel zijn geverifieerd; dit vindt plaats op initiatief en kosten van de eigenaar. Nadere informatie hierover kan het Stamboekbureau verstrekken. Dit kan de nodige tijd in beslag nemen, begin er dus op tijd mee.

Daarnaast dienen alle deelnemende hengsten voorafgaand aan de keuring onder het zadel een spatonderzoek te ondergaan. Nadere informatie hierover kan het stamboekbureau verstrekken.

Eisen voor goedkeuring hengst
Hengsten van vijf jaar en ouder dienen – om voor de dekdienst te kunnen worden goedgekeurd – op een erkende FIZOkeuring in Nederland of in het buitenland onder het zadel te worden beoordeeld.

De norm voor goedkeuring
Goedkeuringsnorm voor hengsten is 7,75 (gemiddelde van exterieur en verrichtingen), mits aan alle overige verplichtingen is voldaan, geldt dit als een goedkeuring voor het leven.

Nadere eisen voor goedkeuring
Goedkeuring (inclusief afgifte van bijbehorende dekpapieren) en opname van de resultaten in Worldfengur vindt pas plaats wanneer de hengst aan
het verplichte sperma- en spatonderzoek heeft deelgenomen (en daarbij aan de gestelde eisen voldoet).

Merries

Merries die hebben deelgenomen aan een erkende FIZO keuring onder het zadel in Nederland of in het buitenland en daarbij een beoordeling van 7,50 of hoger hebben behaald, worden opgenomen in het Hoofdstamboek van de vereniging.

 

Try-out FIZO

Tevens bestaat ook dit jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan een "Try-out FIZO".

Wat is een Try-out FIZO? Het goed rijden van keuringen is niet eenvoudig en vergt behoorlijk wat ervaring en oefening, soms is nog niet helemaal duidelijk of een paard wel helemaal ‘klaar’ is voor een keuring en soms wil een fokker of trainer eerst eens een indicatie hebben alvorens het paard voor te stellen op een échte keuring, de punten van een FIZO blijven namelijk altijd zichtbaar en oproepbaar. Vandaar dat  ook dit jaar de mogelijkheid wordt geboden van een ‘Try-out’keuring; de binnen dit concept voor te stellen paarden worden volledig voorgesteld en beoordeeld als tijdens een gewone FIZO keuring, door een officieel internationaal FIZO juryteam, maar de beoordeling komt uitsluitend op papier (voor de trainer–fokker- eigenaar) en wordt níet ingevoerd in Worldfengur.

De keuze voor deelname aan ofwel FIZO keuring, ofwel Try-out FIZO dient uiterlijk enkele dagen voorafgaand aan de keuring te worden gemaakt en kan niet tussentijds of naderhand gewijzigd worden.

.

 

Inschrijfformulier (jonge) hengstenkeuring en FIZO keuring onder het zadel, 23 en 24 april 2016

Met behulp van onderstaand formulier kunt u inschrijven voor de (jonge) hengstenkeuring  en de FIZO keuring onder het zadel te houden op 23 en 24 april 2016, locatie het Hippisch Centrum te Exloo.
(sluitingsdatum: 10 april 2016).

Goedkeuringsnorm jonge hengsten – 3 en 4 jaar oud
Voor 2016 geldt net als de jaren ervoor – als goedkeuringsnorm voor hengsten aan de hand getoond:

  • exterieur      : minimaal 7.75
  • verrichtingen: tenminste gemiddeld

Bij de verrichtingen wordt het paard vrijlopend beoordeeld. Daarbij wordt gekeken naar:
getoonde gangen, zuiverheid, ruimte en tempobereik, souplesse, draagkracht en presentatie.

Deze verrichtingen worden vervolgens gewaardeerd met een kwalificatie: ondergemiddeld – gemiddeld - bovengemiddeld. De exterieurbeoordeling zal met ingang van dit jaar plaatsvinden naar FIZO standaard en worden opgenomen in Worldfengur.

Nadere eisen voor goedkeuring van hengsten 3 en 4 jaar oud
Wanneer de goedkeuringsnorm is behaald, is - om voor daadwerkelijke goedkeuring in aanmerking te komen - voor de hengsten van 3 en/of 4 jaar oud eenmalig nog een sperma onderzoek verplicht. Nadere informatie hierover is te krijgen bij het Stamboekbureau, info@nsijp.nl.

Duur goedkeuring jonge hengsten
Bij hengsten van 3 en 4 jaar oud geldt de goedkeuring voor de duur één jaar, en wel voor het (kalender)jaar waarin de keuring plaatsvindt.

Keuring onder het zadel (FIZO)
In het weekend waarin ook de jonge hengstenkeuring wordt gehouden wordt tevens de mogelijkheid  geboden om deel te nemen aan een erkende FIZO-keuring onder het zadel. Deelname staat open voor hengsten, merries en ruinen vanaf 5 jaar. Deze keuring onder het zadel vindt uitsluitend plaats bij een voldoende deelnemersaantal.

Try-out keuring
Tevens bestaat ook dit jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan een "Try-out keuring".
Wat is een Try-out keurng? Het goed rijden van keuringen is niet eenvoudig en vergt behoorlijk wat ervaring en oefening, soms is nog niet helemaal duidelijk of een paard wel helemaal ‘klaar’ is voor een keuring en soms wil een fokker of trainer eerst eens een indicatie hebben alvorens het paard voor te stellen op een échte keuring, de punten van een FIZO keuring blijven namelijk altijd zichtbaar en oproepbaar in Worldfengur. Vandaar dat ook dit jaar de mogelijkheid wordt geboden van een ‘Try-out’ keuring; de binnen dit concept voor te stellen paarden – hierbij geldt géén leeftijdseis - worden volledig voorgesteld en beoordeeld als tijdens een gewone FIZO keuring, door een officieel internationaal FIZO juryteam, maar de beoordeling komt uitsluitend op papier (voor de trainer–fokker- eigenaar) en wordt níet ingevoerd in Worldfengur.

De keuze voor deelname aan ofwel FIZO keuring, ofwel Try-out keuring dient voorafgaand aan de keuring te worden gemaakt en kan niet tussentijds of naderhand gewijzigd worden. Wel bestaat de mogelijkheid om tot drie dagen voorafgaand aan de keuring nog tussen een van beide vormen te switchen.

Goedkeuringsnorm onder het zadel gekeurde hengsten
In 2016 treedt ten opzichte van eerdere jaren geen wijziging op in de absolute goedkeuringsnorm voor hengsten onder het zadel. Bij een eindtotaal van 7,75 (gemiddelde van exterieur en verrichtingen) is een hengst, mits deze aan alle overige verplichtingen heeft voldaan, voor het leven goedgekeurd.

Nadere eisen voor goedkeuring van hengsten vijf jaar en ouder
Hengsten van vijf jaar en ouder moeten - om voor de dekdienst te kunnen worden goedgekeurd - op een FIZO-keuring in Nederland of het buitenland onder het zadel worden beoordeeld.

Goedkeuring (inclusief afgifte bijbehorende dekpapieren) en opname - voor zover het de FIZO keuring betreft - van de resultaten in WorldFengur vindt pas plaats wanneer de hengst aan het verplichte sperma- en spatonderzoek heeft deelgenomen (en aan de gestelde eisen voldoet).

DNA verificatie
Van alle aan de jonge HK en FIZO keuring deelnemende hengsten moet vóór deelname aan de keuring het DNA zowel voor wat betreft vader als moeder officieel zijn geverifieerd; dit gebeurt op initiatief en kosten van de eigenaar. Nadere informatie hierover kan het Stamboekbureau verstrekken. Dit kan de nodige tijd in beslag nemen, begin er dus op tijd mee.

Vaccinatieregels
Ook in 2016 geldt dat voor alle keuringen de verplichting geldt dat de paarden zijn geënt volgens de NSIJP (en FEIF) vaccinatieregels zoals gepubliceerd op de NSIJP website.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt:

* hengst onder het zadel € 170,00
* merries/ruinen onder het zadel € 85,00
* drie- of vierjarige hengst aan de hand € 85,00
* Try-out keuring € 80,00

Voor hengsten is een box verplicht.

FIZO keuring 11 - 12 september 2015

Met behulp van onderstaand formulier kunt u inschrijven voor de FIZOkeuring te houden op 11 - 12 september 2015, locatie het Hippisch Centrum te Exloo.
 

Deelname staat open voor hengsten, merries en ruinen van 5 jaar oud en ouder.

Van alle aan de keuring deelnemende hengsten moet vóór deelname aan de keuring het DNA zowel voor wat betreft vader als moeder officieel zijn geverifieerd; dit vindt plaats op initiatief en kosten van de eigenaar. Nadere informatie hierover kan het Stamboekbureau verstrekken. Dit kan de nodige tijd in beslag nemen, begin er dus op tijd mee.

Daarnaast dienen alle deelnemende hengsten voorafgaand aan de keuring onder het zadel een spatonderzoek te ondergaan. Nadere informatie hierover kan het stamboekbureau verstrekken.

Eisen voor goedkeuring hengst
Hengsten van vijf jaar en ouder dienen – om voor de dekdienst te kunnen worden goedgekeurd – op een erkende FIZOkeuring in Nederland of in het buitenland onder het zadel te worden beoordeeld.

De norm voor goedkeuring
Goedkeuringsnorm voor hengsten is 7,75 (gemiddelde van exterieur en verrichtingen), mits aan alle overige verplichtingen is voldaan, geldt dit als een goedkeuring voor het leven.

Nadere eisen voor goedkeuring
Goedkeuring (inclusief afgifte van bijbehorende dekpapieren) en opname van de resultaten in Worldfengur vindt pas plaats wanneer de hengst aan
het verplichte sperma- en spatonderzoek heeft deelgenomen (en daarbij aan de gestelde eisen voldoet).

Merries die hebben deelgenomen aan een erkende FIZO keuring onder het zadel in Nederland of in het buitenland en daarbij een beoordeling van 7,50 of hoger hebben behaald, worden opgenomen in het Hoofdstamboek van de vereniging.

Tevens bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een "Futurity FIZO".

Wat is een Futurity FIZO? Het goed rijden van keuringen is niet eenvoudig en vergt behoorlijk wat ervaring en oefening, soms is nog niet helemaal duidelijk of een paard wel helemaal ‘klaar’ is voor een keuring en soms wil een fokker of trainer eerst eens een indicatie hebben alvorens het paard voor te stellen op een échte keuring, de punten van een FIZO blijven namelijk altijd zichtbaar en oproepbaar. Vandaar dat dit keer de mogelijkheid wordt geboden van een ‘Futurity’keuring; de binnen dit concept voor te stellen paarden worden volledig voorgesteld en beoordeeld als tijdens een gewone FIZO keuring, door een officieel internationaal FIZO juryteam, maar de beoordeling komt uitsluitend op papier (voor de trainer–fokker- eigenaar) en wordt níet ingevoerd in Worldfengur.

De keuze voor deelname aan ofwel FIZO keuring, ofwel Futurity FIZO dient tevoren te worden gemaakt en kan niet tussentijds of naderhand gewijzigd worden.

 

Tom Buijtelaar behaalt examen internationaal jurylid

Het NSIJP bestuur feliciteert Tom Buijtelaar van harte met het behalen van het examen voor internationaal fokjurylid, dat enkele weken geleden op IJsland voor het eerst in vele jaren, werd gehouden. Hiermee beschikt Nederland sinds lange tijd weer over een fokkerij jurylid dat ook FIZO keuringen, niet alleen in Nederland maar over de gehele wereld, mag beoordelen. Een hele knappe prestatie!

Inschrijfformulier (jonge) hengstenkeuring en FIZO keuring onder het zadel, 25 en 26 april 2015

Met behulp van onderstaand formulier kunt u inschrijven voor de (jonge) hengstenkeuring  en de FIZO keuring onder het zadel te houden op 24 en 25 april 2015, locatie het Hippisch Centrum te Exloo.
(sluitingsdatum: 10 april 2015).

Goedkeuringsnorm jonge hengsten – 3 en 4 jaar oud
Voor 2015 geldt net als de jaren ervoor – als goedkeuringsnorm voor hengsten aan de hand getoond:

  • exterieur      : minimaal 7.75
  • verrichtingen: tenminste gemiddeld

Bij de verrichtingen wordt het paard vrijlopend beoordeeld. Daarbij wordt gekeken naar:
getoonde gangen, zuiverheid, ruimte en tempobereik, souplesse, draagkracht en presentatie.

Deze verrichtingen worden vervolgens gewaardeerd met een kwalificatie: ondergemiddeld – gemiddeld - bovengemiddeld.

Nadere eisen voor goedkeuring van hengsten 3 en 4 jaar oud
Wanneer de goedkeuringsnorm is behaald, is - om voor daadwerkelijke goedkeuring in aanmerking te komen - voor de hengsten van 3 en/of 4 jaar oud eenmalig nog een sperma onderzoek verplicht. Nadere informatie hierover is te krijgen bij het Stamboekbureau.

Duur goedkeuring jonge hengsten
Bij hengsten van 3 en 4 jaar oud geldt de goedkeuring voor de duur één jaar, en wel voor het (kalender)jaar waarin de keuring plaatsvindt.

Keuring onder het zadel (FIZO) - minimum 10 deelnemers
Bij voldoende deelname zal dit jaar, in het weekend waarin ook de jonge hengstenkeuring wordt gehouden, de mogelijkheid worden geboden om deel te nemen aan een erkende FIZO-keuring onder het zadel. Deelname staat open voor hengsten, merries en ruinen vanaf 5 jaar. Deze keuring onder het zadel vindt uitsluitend plaats bij een deelnemersaantal van tien of meer.

Goedkeuringsnorm onder het zadel gekeurde hengsten
In 2015 treedt ten opzichte van eerdere jaren geen wijziging op in de absolute goedkeuringsnorm voor hengsten onder het zadel. Bij een eindtotaal van 7,75 (gemiddelde van exterieur en verrichtingen) is een hengst, mits deze aan alle overige verplichtingen heeft voldaan, voor het leven goedgekeurd.

Nadere eisen voor goedkeuring van hengsten vijf jaar en ouder
Hengsten van vijf jaar en ouder moeten - om voor de dekdienst te kunnen worden goedgekeurd - op een FIZO-keuring in Nederland of het buitenland onder het zadel worden beoordeeld.

Goedkeuring (inclusief afgifte bijbehorende dekpapieren) en opname - voor zover het de FIZOkeuring betreft - van de resultaten in WorldFengur vindt pas plaats wanneer de hengst aan het verplichts sperma- en spatonderzoek heeft deelgenomen (en aan de gestelde eisen voldoet)


DNA verificatie
Van alle aan de jonge HK en FIZO keuring deelnemende hengsten moet vóór deelname aan de keuring het DNA zowel voor wat betreft vader als moeder officieel zijn geverifieerd; dit gebeurt op initiatief en kosten van de eigenaar. Nadere informatie hierover kan het Stamboekbureau verstrekken. Dit kan de nodige tijd in beslag nemen, begin er dus op tijd mee.

Vaccinatieregels
Ook in 2015 geldt dat voor alle keuringen de verplichting geldt dat de paarden zijn geënt volgens de NSIJP (en FEIF) vaccinatieregels zoals gepubliceerd op de NSIJP website.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt:

* hengst onder het zadel € 170,00
* merries/ruinen onder het zadel € 85,00
* drie- of vierjarige hengst aan de hand € 85,00

Voor hengsten is een box verplicht.

WK selectieprocedure 2015

In aanloop naar het WK in 2015 zijn er voor de fokkerij als sport selectieprocedures opgesteld. Bijgaand vindt u deze procedures; zij zullen ook gepubliceerd worden in de eerst komende IJP.

Reactie op vragen Ledenraadslid Jaap Groven en toelichting op afgelasting keuring onder het zadel

Bron: 
Stamboeksecretaris aan de NSIJP (ledenraads)leden

Waarom heeft de keuring onder het zadel dit jaar geen doorgang gevonden? Een reactie op vragen vanuit de Ledenraad

Dit jaar stond de jaarlijkse keuring onder het zadel net als in 2013 gepland voor het 3e weekend in juni en zou evenals voorgaande jaren worden gehouden op De Breidablik in Oirschot. Waren er vorig jaar bijna 35 deelnemers, dit jaar heeft zich geen enkele deelnemer (!) voor de keuring gemeld. Het zal dan ook niemand verbazen dat de keuring dit jaar niet door is gegaan.

Een en ander roept vragen op bij de leden en in het hiernavolgende een poging om een uitleg te geven aangaande de diverse beslissingen en ontwikkelingen.

Enkele jaren geleden was er sprake van een zeer forse overschrijding van het budget dat bestemd is voor fokkerij keuringen. Overigens is het verschil in de kosten die gepaard gaan met het uitnodigen van juryleden uit IJsland en juryleden uit een ander FEIF land niet dermate aanzienlijk of zelfs significant dat hierdoor een serieuze kostenbesparing kan worden behaald op het totaal van de begroting. Dit noopte tot bezinning, zeker gezien de verhouding tussen het aantal op jaarbasis onder het zadel ter keuring aangeboden paarden en de daarmee gemoeide kosten.

In de eerste plaats is aan de hand van analyse van de keuringsgegevens over de afgelopen jaren vastgesteld dat met name het aantal hengsten dat grofweg de laatste jaren in april (het voorheen gebruikelijke tijdstip van deze keuring) onder het zadel werd voorgesteld sterk terugliep. Al vanaf 2009 ging het doorgaans nog maar om slechts één of enkele (Nederlandse) hengsten. Het aantal paarden dat op de keuring in juni (om het andere jaar tevens de WK-selectiekeuring) werd voorgesteld, was evenwel telkens vele malen groter. Uit informatie van fokkers en trainers kwam bovendien naar voren dat de maand april dikwijls nog niet de meeste ideale maand is om paarden en in het bijzonder ook hengsten onder het zadel voor te stellen.

Eerder (in ieder geval in 2010 en 2011) was ook wel sprake van een gezamenlijke keuring in april met het Belgische stamboek, maar na een bestuurswisseling in België is na 2011 hiervoor door België niet meer gekozen.

Gezien de forse kosten die noodgedwongen gemoeid zijn met het organiseren van keuringen en die in de verste verte niet gedekt kunnen worden uit de inschrijfkosten, werd in het najaar van 2012 – vooralsnog - besloten het aantal keuringen onder het zadel terug te brengen tot in beginsel één per jaar. Aangezien al duidelijk was dat april een minder gelukkige (want te vroeg in het seizoen) maand is voor een dergelijke keuring, was het logisch om te kiezen voor een keuring in juni.

Let wel, bij het plannen van keuringen onder het zadel is Nederland afhankelijk van de beschikbaarheid van internationaal geaccrediteerde fokkerij juryleden. Hoewel vaak al in oktober-november van het voorafgaande jaar wordt begonnen met het uitnodigen daarvan, blijkt het toch vaak lastig om de gewenste juryleden blijvend te ‘strikken’. Aangezien Nederland een tamelijk klein fokkerijland is, staan niet veel ervaren, internationale juryleden daadwerkelijk te trappelen om hier voor een relatief gering aantal paarden te komen jureren. Om de kans op een ervaren en gevarieerd juryteam te vergroten, moet dan ook bij het bepalen van de datum van de Nederlandse keuring echt wel rekening worden gehouden met de – vrij volle – internationale keuringsagenda met name in de maand mei.

Maar daarnaast moet uiteraard ook rekening worden gehouden met de wensen en (on)mogelijkheden van de organisatie van de – tot op dit moment enige aan de eisen voldoende - keuringslocatie die Nederland rijk is. Daar komt nog bij dat in een WK jaar  de tweede helft van juni juist weer een prima moment is voor de WK selectiekeuring.

Maar dat is niet het enige. Het voorstellen van paarden op een keuring onder het zadel vereist de nodige specifieke skills en ervaring. In vrijwel alle FEIF landen tekent zich een duidelijke trend af dat slechts een zeer beperkt (vaak slechts twee of drie per land) aantal voorbrengers echt is gespecialiseerd in het voorbrengen van paarden op een keuring en daarbij doorgaans goede resultaten boekt. Fokkers zien dit en kiezen er meer en meer voor om hun paarden voor te laten stellen door die voorbrengers die over het geheel genomen veel paarden voorstellen en daarbij in internationaal verband de beste resultaten boeken. In Nederland zijn er niet of nauwelijks voorbrengers voor wie dit geldt. Dat leidt ertoe dat Nederlandse fokkers, die vaak veel geld investeren in het trainen van hun veelbelovende paarden, ervoor kiezen om hun paarden in het buitenland te laten voorstellen op een keuring die de betreffende keuringsruiter voorstelt of goed uitkomt. Daartegen bestaat ook geen bezwaar omdat de goedkeuringsnorm voor hengsten kan worden behaald op elke erkende FIZO keuring. Bovendien is het een gegeven dat, alhoewel er bepaalde –universele – voorwaarden worden gesteld aan de FIZO keuringsbanen, het in de praktijk toch kan uitmaken waar paarden worden gekeurd. Zo hebben de paarden bijvoorbeeld op de keuringslocatie in Osterbyholz (Noord-Duitsland) vaak baat bij de aanleuning aan de langs de baan staande wand en worden er dikwijls hogere scores bereikt dan op andere, meer wijdse keuringsbanen. Ook met dit soort zaken wordt vaak rekening gehouden.

Het feit dat er dus regelmatig paarden in het buitenland onder het zadel worden gekeurd, is hiermee te verklaren en hoeft ook niet als een negatief iets te worden beschouwd. Een keuring is net als een wedstrijd weliswaar een momentopname, maar de resultaten daarvan hebben in de praktijk een veel grotere impact dan een wedstrijd waarbij eens sprake is van een mindere vorm. Voor het Fokkerij Event worden voorts elk jaar in ieder geval die hengsten op individuele basis uitgenodigd, die in het voorafgaande keuringsseizoen op keuringen in het buitenland de goedkeuringsnorm hebben behaald, maar die verder (nog) niet of nauwelijks in eigen land zijn getoond of gezien.

Terugblik op de keuring van 2013

In 2013 bestond het juryteam uit volledig IJslandse juryleden en dit is niet bij alle deelnemers in goede aarde gevallen. Voorop gesteld moet worden dat het ging om drie gerenommeerde en zeer ervaren juryleden die zowel in eigen land als ook in het buitenland vaak vele honderden paarden per jaar beoordelen. Er is dan ook geen enkele aanleiding of reden om hun deskundigheid in twijfel te trekken. In beginsel geldt al vele jaren bij het uitnodigen van juryleden als uitgangspunt dat het juryteam is samengesteld uit tenminste een IJslands jurylid en daarnaast een of twee juryleden uit een van de overige FEIF-landen. Dit keer was de oorspronkelijke insteek – mede vanuit financieel perspectief – om te kiezen voor een tweetal juryleden, de FEIF norm bij keuringen met minder dan 25 deelnemende paarden. Zo’n zes weken voor keuring bleek een toezegging van een jurylid uit een ander FEIF land niet gestand te worden gedaan, waarna – op relatief korte termijn - gezocht moest worden naar een tweede jurylid. Op dat moment zijn meerdere – niet IJslandse - juryleden aangeschreven en benaderd, die ofwel in het geheel niet reageerden ofwel verhinderd waren. Het enige land dat op die korte termijn wel in staat bleek om een ervaren jurylid af te vaardigen was IJsland. Toen bovendien op het laatste moment (zo’n tien dagen voor de keuring) nog een piek ontstond in het aantal inschrijvingen – in geen jaren waren er meer dan 25 deelnemers voor een keuring onder het zadel aangemeld – moest er alsnog een 3e jurylid worden gevonden. Ook dit keer was IJsland het enige land dat op deze termijn in staat was om een overigens zeer gerenommeerd jurylid te leveren, iets waarvoor in feite slechts erkenning past. De samenstelling van het juryteam in 2013 was daarmee geen bewuste keuze, maar een vrij bijzondere samenloop van omstandigheden. Voor dit jaar stond overigens ‘gewoon’ weer een juryteam afkomstig uit verschillende landen gepland.

Een aantal trainers en fokkers geeft er bovendien de voorkeur aan wanneer reeds tijdens het eerste deel van de keuring gedetailleerd commentaar wordt gegeven op het getoonde en de tot dan toe behaalde keuringscijfers. Iets wat tijdens FIZO-keuringen in Duitsland inmiddels gemeengoed is geworden. Op de internationale FEIF conference in 2013 is deze ontwikkeling uitgebreid besproken en bediscussieerd. Door de vergadering is toen geconcludeerd dat het op zich landen vrij staat om anders te handelen, maar dat de internationale FEIF lijn vooralsnog zal zijn dat tijdens de eerste doorgang van de keuring géén commentaar wordt gegeven en dat pas gedurende de tweede doorgang zal worden aangegeven wanneer (en waarom) bepaalde cijfers zijn gewijzigd. Tussen de diverse landen en binnen het internationale jurykader bestaan op dit punt nadrukkelijk verschillende opinies. Met name voor de door de FEIF aangehouden lijn bestaan een aantal steekhoudende argumenten. In dit licht is het logisch en begrijpelijk dat tijdens de keuring van 2013 deze FEIF lijn is gevolgd.

Na afloop van de eerste doorgang was in het programma en tijdschema bovendien ruim tijd ingeruimd voor voorbrengers en eigenaren om aan de juryleden nadere uitleg te kunnen vragen aangaande de gegeven cijfers en de mogelijkheden in de tweede doorgang. Iets waarvoor de jury zeer openstond en waarvan ook door een aantal voorbrengers gebruik is gemaakt.

Tot slot

Soms verlopen zaken anders dan vooraf gedacht of gepland en in dat geval wordt – rekening houdend met zoveel mogelijk alle belangen – een oplossing gekozen die recht doet aan waar mogelijk ieders wensen, maar waarbij uiteraard ook rekening moet worden gehouden met de geldende regels en afspraken. En zo nu en dan wordt een gewenste situatie nu eenmaal beperkt door de mogelijkheden van dat moment.

Ook in 2015 zal dit gelden, maar fokkers, trainers en eigenaren kunnen ervan op aan dat serieus geluisterd wordt naar hun wensen, rekening wordt gehouden met hun belangen en ingezet wordt op een keuring onder het zadel die waar haalbaar het meeste daarvan in zich verenigt.

 Ingrid Weijers, stamboeksecretaris NSIJP