slideshow 1

Fokkerij

FAQ

  1. U vraagt bij het stamboekbureau een stalnaam aan (dit kan via info@nsijp.nl).
  2. De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in het verenigingsorgaan (IJslandse Paarden).
  3. Als binnen 4 weken na publicatie er geen bezwaren zijn tegen het gebruik van de door u aangevraagde stalnaam, wordt deze door het bestuur toegekend en ontvangt u een nota voor de registratie van de stalnaam.
  4. Opname in het stalnamenregister vindt plaats zodra het daarvoor verschuldigde bedrag is ontvangen. U kunt uw stalnaam dan gaan gebruiken.

IJslandse naam voor uw veulen - Verplicht 2017.

Bron: 
stamboekbureau en stamboeksecretaris

Nieuwe regel

De eerste veulens zijn alweer geboren. Om een veulen in WorldFengur te kunnen registreren moet het veulen een IJslandse voornaam hebben.

Wat betekent dit voor u

Het is onze ervaring dat de meeste fokkers spontaan kiezen voor IJslandse paardennamen en dat diegenen die dat in eerste instantie niet deden op verzoek alsnog een IJslandse paardennaam kozen. Voor hen verandert er weinig.

Een enkeling volhardde in een on-IJslandse naam. Vanaf 1 april 2017 kan het stamboek op basis van de FEIF-regels namen weigeren.

Of een veulen zonder correcte IJslandse naam in WorldFengur kan worden geregistreerd, en wat het antwoord daarop eventueel betekent voor het paardenpaspoort of het afstammingscertificaat is nog onduidelijk. Lees onderaan dit bericht de oproep. Vooralsnog is het zeer raadzaam een naam voor uw veulen te kiezen die voldoet aan de FEIF regels!

Waar vindt u een IJslandse voornaam voor uw veulen

In WorldFengur kunt een namenlijst vinden (plaatje). In deze lijst zijn namen opgenomen die voldoen aan de IJslandse traditie en de nieuwe FEIF-regels. Wel is het zaak ook een mannelijke naam te kiezen voor een hengstveulen en een vrouwelijke naam voor een merrieveulen. Daarnaast zijn er leuke boekjes te koop met IJslandse paardennamen. Het kan zijn dat de naam van uw keuze niet in de WorldFengur lijst staat. In dat geval kan op uw verzoek het stamboekbureau de naam voordragen voor opname in de WorldFengur lijst. De naam wordt beoordeeld door de FEIF Namencommissie. Bij akkoord wordt de naam aan de WorldFengur lijst toegevoegd, bij afwijzing zult u een andere naam moeten kiezen.

 

Mocht u als NSIJP-lid nog niet de beschikking hebben over een gebruikersnaam en wachtwoord voor WorldFengur dan kunt u deze bij het stamboekbureau (info@nsijp.nl) aanvragen.

 

 

 

 

 

 

Het voorschrift

https://www.feif.org/files/documents/FEIF_General_Rules_Regulations2017.pdf

Vertaling:

G3.5.6. Het geven van namen aan in WorldFengur geregistreerde paarden.

Eigenaren van een paard kunnen een naam voor hun paard laten registreren in WorldFengur.

Paarden moeten een naam krijgen voordat ze getoond worden op een keuring of voordat ze deelnemen aan een officiële, in WorldFengur geregistreerde, FEIF wedstrijd. Deze naam kan daarna niet meer gewijzigd worden. The naam van een paard kan niet meer worden gewijzigd nadat er nakomelingen zijn geregistreerd in WorldFengur.

Eigenaren van paarden kunnen als referentie gebruik maken van de lijst met paardennamen in WorldFengur (die toegelaten namen bevat).

Als eigenaren een naam willen gebruiken die niet in de lijst staat dan kunnen zei die naam aanvragen (via de nationale registratiefunctionaris) en als de naam is toegelaten dan wordt deze toegevoegd aan de WorldFengur lijst.

De volgende regels gelden voor namen van in WorldFengur geregistreerde IJslandse paarden:

De naam moet in overeenstemming zijn met de IJslandse traditie van naamgeving

De naam moet de regels voor IJslandse verbuiging kunnen volgen en/of de naam heeft een traditie in de IJslandse taal.

De naam zal het IJslandse systeem van grammatica en spelling niet schenden.

De naam moet mannelijk zijn voor een hengst of ruin en vrouwelijk voor een merrie, gender-neutrale namen zijn niet toegestaan.

Niet toegestaan zijn namen die een vulgaire of obscene betekenis hebben, namen die getuigen van een slechte smaak, of namen die een aanstootgevend zijn voor religieuze, politieke of etnische groepen.

Als voorvoegsel zal  het equivalent in de moederstaal van het Engelse woord  ‘ from ’ worden gebruikt, het IJslandse voorvoegsel ‘ frá ’ wordt ook geaccepteerd.

 

Wereldwijde afspraak

Al in 2016, tijdens de FEIF breeding leaders meeting is het standpunt aangenomen om IJslandse paardennamen verplicht te gaan stellen. In deze jaarlijkse vergadering worden fokkerijzaken en -regels besproken door de stamboeksecretarissen (fokkerijleiders) van de deelnemende landen. In 2016 heeft het stamboek dan ook de IJslandse namenregel, in mildere vorm meer vrijwillig dan verplicht, al gehanteerd.

Afgelopen februari is de regel, zoals hierboven weergegeven, door de afgevaardigden van de nationale stamboeken tijdens de FEIF Conference in Helsinki met meerderheid van stemmen officieel bekrachtigd. Het voorschrift geldt met ingang van 1 april 2017.

Nederland heeft hard geknokt voor de vrijheid van het geven van namen. Een IJslandse voornaam is nu verplicht, maar de vrijheid om een IJslandse stalnaam te kiezen en daarbij het voorvoegsel ‘ frá ’ te gebruiken hebben we gelukkig kunnen behouden.

Kan dat nu zomaar, zoiets verplicht stellen

Regels voor het geven van namen aan paarden zijn in de paardenfokkerij heel gangbaar. Meestal gaat het dan om de beginletter van de naam die het geboorte jaar kan aangeven of dezelfde eerste letter van de naam van vader of moeder. De regels rond de IJslandse voornamen voor paarden gaat een stap verder, maar is met de nodige empathie goed te begrijpen. De IJslandse taal is doorspekt met vervoegingen en verbuigingen die afhankelijk zijn van gender. IJsland kent een zeer sterke traditie van naamgeving, ook voor mensen. Daarbij kan je je best voorstellen dat veel mensen namen als Nitroglycerin, Jésus en automerken willen voorkomen.

Oproep

Een naam weigeren als stamboek, of het echt mag of kan binnen de Europese Wetgeving op Fokkerijgebied of met betrekking tot het paardenpaspoort is nog niet helemaal kraakhelder. Daarom bij deze ook een oproep. Is er binnen de vereniging een jurist die ons, op vrijwillige basis, kan helpen dit onderwerp verder uit te spitten? Neem dan contact op met de Carla Kemme via stamboeksecretaris@nsijp.nl.

Inschrijfformulier jonge hengstenkeuring, 22 april 2017

Met behulp van onderstaand formulier kunt u inschrijven voor de (jonge) hengstenkeuring te houden op 22 april 2017, locatie het KNHS Centrum te Ermelo.
(sluitingsdatum: 8 april 2017).

Goedkeuringsnorm jonge hengsten – 3 en 4 jaar oud
Voor 2017 geldt net als de jaren ervoor – als goedkeuringsnorm voor hengsten aan de hand getoond:

  • exterieur      : minimaal 7.75
  • verrichtingen: tenminste gemiddeld

Bij de verrichtingen wordt het paard vrijlopend beoordeeld. Daarbij wordt gekeken naar:
getoonde gangen, zuiverheid, ruimte en tempobereik, souplesse, draagkracht en presentatie.

Deze verrichtingen worden vervolgens gewaardeerd met een kwalificatie: ondergemiddeld – gemiddeld - bovengemiddeld. De exterieurbeoordeling zal met ingang van dit jaar plaatsvinden naar FIZO standaard en worden opgenomen in Worldfengur.

Nadere eisen voor goedkeuring van hengsten 3 en 4 jaar oud
Wanneer de goedkeuringsnorm is behaald, is - om voor daadwerkelijke goedkeuring in aanmerking te komen - voor de hengsten van 3 en/of 4 jaar oud eenmalig nog een sperma onderzoek verplicht. Nadere informatie hierover is te krijgen bij het Stamboekbureau, info@nsijp.nl.

Duur goedkeuring jonge hengsten
Bij hengsten van 3 en 4 jaar oud geldt de goedkeuring voor de duur één jaar, en wel voor het (kalender)jaar waarin de keuring plaatsvindt.

Try-out keuring
Voor de jonge hengstenkeuring is gekozen voor een centrale ligging in Nederland en is gekozen voor het KNHS-centrum te Ermelo, hier is geen keuring onder het zadel mogelijk en er zal dus geen Try-out keuring mogelijk zijn.

DNA verificatie
Van alle aan de jonge hengstenkeuring deelnemende hengsten moet vóór deelname aan de keuring het DNA zowel voor wat betreft vader als moeder officieel zijn geverifieerd; dit gebeurt op initiatief en kosten van de eigenaar. Nadere informatie hierover kan het Stamboekbureau verstrekken. Dit kan de nodige tijd in beslag nemen, begin er dus op tijd mee.

Vaccinatieregels
Ook in 2017 geldt dat voor alle keuringen de verplichting geldt dat de paarden zijn geënt volgens de NSIJP (en FEIF) vaccinatieregels zoals gepubliceerd op de NSIJP website.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor een drie- of vierjarige hengst aan de hand bedraagt € 85,00

Voor hengsten is een box verplicht (kosten € 27,50).

Seminar ‘Training en presentatie van fokkerijpaarden’ voor jonge trainers, 4-7 april, Skeidvellir, IJsland.

Onderstaande gelezen én belangstelling? Meld je aan vóór zondag 19 februari 24:00 uur.

Het seminar is voor trainers in de leeftijd van 18-30 jaar die fokkerijpaarden trainen en voorbrengen op professionele basis. Het seminar wordt dit jaar voor de 7de keer georganiseerd door FEIF. Per land is er een vastgesteld aantal plaatsen beschikbaar. De voertaal is Engels. Deelnemen kan op voordracht van het nationale stamboek.

 Het NSIJP stelt evenals vorige jaren 2 gesubsidieerde plaatsen beschikbaar. Om in aanmerking te komen moet je lid zijn van het NSIJP en aantoonbaar belangstelling en talent hebben voor het trainen en voorbrengen van fokkerijpaarden. Verder heb je het vaste voornemen je talenten en de opgedane kennis in de toekomst in te zetten voor het voorbrengen van fokkerijpaarden op Nederlandse keuringen. Voor de selectie kijken we eerst naar de motivatie, als het nodig is kan een loting deel uitmaken van het selectieproces.

 Voldoe je aan de genoemde criteria en wil je graag in aanmerking komen voor één van de twee gesubsidieerde plaatsen dan kan je dat voor de sluitingsdatum kenbaar maken via stamboeksecretaris@nsijp.nl. Heb je je al aangemeld, dan krijg je een ontvangstbericht.

Officiële FEIF aankondiging en programma: https://www.feif.org/files/documents/BreedingHorseTrainerSeminar2017.pdf

Oproep voor fokkers en eigenaren van Nederlands gefokte hengsten en merries van 5 jaar (2012) en ouder

Met het oog op de komende WK 2017 heeft de Fokcie zich gebogen over de vraag op welke wijze NL fokkers gefaciliteerd zouden kunnen worden met als doel een zo volledig mogelijke equipe NL gefokte - hoog gekeurde - fokkerijpaarden uit te zenden naar de WK fokkerij 2017. Een fokkerij equipe bestaat uit maximaal 6 paarden, twee in elke leeftijdscategorie.

Vastgesteld kan worden dat inmiddels het niveau aan paarden in NL er wel degelijk lijkt te zijn maar dat het ook van groot belang is dat keuringspaarden worden voorgesteld door ruiters met veel ervaring om paarden ook op het allerhoogste keuringsniveau, te weten de WK fokkerijkeuring, voor te stellen, dit om ook het beste resultaat voor de fokkers en eigenaren te genereren.

In verband daarmee is het volgende idee ontstaan. De bekende topruiter Agnar Snorri Stefansson, al vele jaren een vaste waarde als het gaat om het succesvol voorstellen van fokkerij paarden op WK's, heeft zich in beginsel bereid verklaard om de paarden van de NL fokkerij equipe op de WK voor te stellen en deze paarden dan ook tevens - uitgangspunt is op de NL WK-selectiekeuring, op een nog nader te bepalen datum in juni - voor te stellen.

Inmiddels heeft een eerste inventarisatieronde onder een groot aantal fokkers plaatsgevonden en er blijkt daadwerkelijk belangstelling te bestaan om aan dit traject deel te gaan nemen. Dit traject is - voor de duidelijkheid - primair gericht op het selecteren en voorbrengen van Nederlands gefokte paarden op de WK fokkerij door deze specifieke ruiter.

Een aantal fokkers heeft aangegeven voor dit traject interesse te hebben, vandaar oproep met nadere informatie.

Intake traject
Voorafgaand aan de keuring wordt een intake traject gehouden, te beginnen in het weekend van 25-26 februari a.s., waar door zal Agnar worden beoordeeld of en welke paarden over de potentie beschikken om uiteindelijk in augustus voor NL op de WK fokkerij te worden uitgebracht. Hoogstwaarschijnlijk zal de eerste intake worden gevolgd door een vervolgintake ergens in april. Dan volgt - voorafgaand aan de WK-selectiekeuring - een aantal trainingsdagen, waarna Agnar deze paarden - zelf - op de WK selectiekeuring, die zoals gezegd in juni zal plaatsvinden, zal voorbrengen.

Concreet betekent dat: 
Per intake dag kunnen 10 tot maximaal 12 paarden worden beoordeeld; blijft het bij een aantal van circa 10 paarden, dan zal de intake op één dag op één locatie plaatsvinden, ofwel op 25 ofwel op 26 februari a.s.; zouden er richting de 20 potentiële intake kandidaten worden aangemeld, dan is het voornemen om gebruik te maken van twee locaties verspreid over het land. Al naar gelang het aantal aanmeldingen en de plek waar deze gehuisvest zijn, zullen een (of twee) locatie(s) worden bepaald.

De kosten van de 1e (en eventueel 2e) intake komen in beginsel voor eigen rekening van de fokkers en eigenaren en zullen telkens zo rond de € 125,- gaan bedragen.

De kosten voor het trainen en voorbrengen van een paard voor de WK selectiekeuring komen geheel voor rekening van de fokker/eigenaar en zullen – naar verwachting - tussen de € 1.000,- en € 1.250,- per paard komen te liggen.

Voor (alle) paarden die tezijnertijd daadwerkelijk op de WK Fokkerij voor NL zullen worden voorgesteld, is voor fokkers/eigenaren vanuit het NSIJP een tegemoetkoming in de kosten beschikbaar.

Fokkers en eigenaren die een of meer paarden willen aanmelden voor het ‘Agnar Snorri’ traject zullen dus dat/die paarden berijd- en beschikbaar dienen te hebben in het weekend van 25-26 februari a.s..

Met ingang van heden tot en met 31 januari a.s. is het mogelijk om concrete paarden aan te melden voor dit traject, nadere inhoudelijke informatie volgt uiteraard z.s.m.

Aanmelden kan via: fokcie@nsijp.nl voorzien van:
Naam en levensnummer van het paard, naam fokker, naam eigenaar, contactgegevens.

FIZO keuring 2 - 3 september 2016

Met behulp van onderstaand formulier kunt u inschrijven voor de FIZOkeuring te houden op 2 en 3 september 2016, locatie het Hippisch Centrum te Exloo.
 

Deelname staat open voor hengsten, merries en ruinen van 5 jaar oud en ouder.

 

Hengsten

Van alle aan de keuring deelnemende hengsten moet vóór deelname aan de keuring het DNA zowel voor wat betreft vader als moeder officieel zijn geverifieerd; dit vindt plaats op initiatief en kosten van de eigenaar. Nadere informatie hierover kan het Stamboekbureau verstrekken. Dit kan de nodige tijd in beslag nemen, begin er dus op tijd mee.

Daarnaast dienen alle deelnemende hengsten voorafgaand aan de keuring onder het zadel een spatonderzoek te ondergaan. Nadere informatie hierover kan het stamboekbureau verstrekken.

Eisen voor goedkeuring hengst
Hengsten van vijf jaar en ouder dienen – om voor de dekdienst te kunnen worden goedgekeurd – op een erkende FIZOkeuring in Nederland of in het buitenland onder het zadel te worden beoordeeld.

De norm voor goedkeuring
Goedkeuringsnorm voor hengsten is 7,75 (gemiddelde van exterieur en verrichtingen), mits aan alle overige verplichtingen is voldaan, geldt dit als een goedkeuring voor het leven.

Nadere eisen voor goedkeuring
Goedkeuring (inclusief afgifte van bijbehorende dekpapieren) en opname van de resultaten in Worldfengur vindt pas plaats wanneer de hengst aan
het verplichte sperma- en spatonderzoek heeft deelgenomen (en daarbij aan de gestelde eisen voldoet).

Merries

Merries die hebben deelgenomen aan een erkende FIZO keuring onder het zadel in Nederland of in het buitenland en daarbij een beoordeling van 7,50 of hoger hebben behaald, worden opgenomen in het Hoofdstamboek van de vereniging.

 

Try-out FIZO

Tevens bestaat ook dit jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan een "Try-out FIZO".

Wat is een Try-out FIZO? Het goed rijden van keuringen is niet eenvoudig en vergt behoorlijk wat ervaring en oefening, soms is nog niet helemaal duidelijk of een paard wel helemaal ‘klaar’ is voor een keuring en soms wil een fokker of trainer eerst eens een indicatie hebben alvorens het paard voor te stellen op een échte keuring, de punten van een FIZO blijven namelijk altijd zichtbaar en oproepbaar. Vandaar dat  ook dit jaar de mogelijkheid wordt geboden van een ‘Try-out’keuring; de binnen dit concept voor te stellen paarden worden volledig voorgesteld en beoordeeld als tijdens een gewone FIZO keuring, door een officieel internationaal FIZO juryteam, maar de beoordeling komt uitsluitend op papier (voor de trainer–fokker- eigenaar) en wordt níet ingevoerd in Worldfengur.

De keuze voor deelname aan ofwel FIZO keuring, ofwel Try-out FIZO dient uiterlijk enkele dagen voorafgaand aan de keuring te worden gemaakt en kan niet tussentijds of naderhand gewijzigd worden.

.

 

Inschrijfformulier (jonge) hengstenkeuring en FIZO keuring onder het zadel, 23 en 24 april 2016

Met behulp van onderstaand formulier kunt u inschrijven voor de (jonge) hengstenkeuring  en de FIZO keuring onder het zadel te houden op 23 en 24 april 2016, locatie het Hippisch Centrum te Exloo.
(sluitingsdatum: 10 april 2016).

Goedkeuringsnorm jonge hengsten – 3 en 4 jaar oud
Voor 2016 geldt net als de jaren ervoor – als goedkeuringsnorm voor hengsten aan de hand getoond:

  • exterieur      : minimaal 7.75
  • verrichtingen: tenminste gemiddeld

Bij de verrichtingen wordt het paard vrijlopend beoordeeld. Daarbij wordt gekeken naar:
getoonde gangen, zuiverheid, ruimte en tempobereik, souplesse, draagkracht en presentatie.

Deze verrichtingen worden vervolgens gewaardeerd met een kwalificatie: ondergemiddeld – gemiddeld - bovengemiddeld. De exterieurbeoordeling zal met ingang van dit jaar plaatsvinden naar FIZO standaard en worden opgenomen in Worldfengur.

Nadere eisen voor goedkeuring van hengsten 3 en 4 jaar oud
Wanneer de goedkeuringsnorm is behaald, is - om voor daadwerkelijke goedkeuring in aanmerking te komen - voor de hengsten van 3 en/of 4 jaar oud eenmalig nog een sperma onderzoek verplicht. Nadere informatie hierover is te krijgen bij het Stamboekbureau, info@nsijp.nl.

Duur goedkeuring jonge hengsten
Bij hengsten van 3 en 4 jaar oud geldt de goedkeuring voor de duur één jaar, en wel voor het (kalender)jaar waarin de keuring plaatsvindt.

Keuring onder het zadel (FIZO)
In het weekend waarin ook de jonge hengstenkeuring wordt gehouden wordt tevens de mogelijkheid  geboden om deel te nemen aan een erkende FIZO-keuring onder het zadel. Deelname staat open voor hengsten, merries en ruinen vanaf 5 jaar. Deze keuring onder het zadel vindt uitsluitend plaats bij een voldoende deelnemersaantal.

Try-out keuring
Tevens bestaat ook dit jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan een "Try-out keuring".
Wat is een Try-out keurng? Het goed rijden van keuringen is niet eenvoudig en vergt behoorlijk wat ervaring en oefening, soms is nog niet helemaal duidelijk of een paard wel helemaal ‘klaar’ is voor een keuring en soms wil een fokker of trainer eerst eens een indicatie hebben alvorens het paard voor te stellen op een échte keuring, de punten van een FIZO keuring blijven namelijk altijd zichtbaar en oproepbaar in Worldfengur. Vandaar dat ook dit jaar de mogelijkheid wordt geboden van een ‘Try-out’ keuring; de binnen dit concept voor te stellen paarden – hierbij geldt géén leeftijdseis - worden volledig voorgesteld en beoordeeld als tijdens een gewone FIZO keuring, door een officieel internationaal FIZO juryteam, maar de beoordeling komt uitsluitend op papier (voor de trainer–fokker- eigenaar) en wordt níet ingevoerd in Worldfengur.

De keuze voor deelname aan ofwel FIZO keuring, ofwel Try-out keuring dient voorafgaand aan de keuring te worden gemaakt en kan niet tussentijds of naderhand gewijzigd worden. Wel bestaat de mogelijkheid om tot drie dagen voorafgaand aan de keuring nog tussen een van beide vormen te switchen.

Goedkeuringsnorm onder het zadel gekeurde hengsten
In 2016 treedt ten opzichte van eerdere jaren geen wijziging op in de absolute goedkeuringsnorm voor hengsten onder het zadel. Bij een eindtotaal van 7,75 (gemiddelde van exterieur en verrichtingen) is een hengst, mits deze aan alle overige verplichtingen heeft voldaan, voor het leven goedgekeurd.

Nadere eisen voor goedkeuring van hengsten vijf jaar en ouder
Hengsten van vijf jaar en ouder moeten - om voor de dekdienst te kunnen worden goedgekeurd - op een FIZO-keuring in Nederland of het buitenland onder het zadel worden beoordeeld.

Goedkeuring (inclusief afgifte bijbehorende dekpapieren) en opname - voor zover het de FIZO keuring betreft - van de resultaten in WorldFengur vindt pas plaats wanneer de hengst aan het verplichte sperma- en spatonderzoek heeft deelgenomen (en aan de gestelde eisen voldoet).

DNA verificatie
Van alle aan de jonge HK en FIZO keuring deelnemende hengsten moet vóór deelname aan de keuring het DNA zowel voor wat betreft vader als moeder officieel zijn geverifieerd; dit gebeurt op initiatief en kosten van de eigenaar. Nadere informatie hierover kan het Stamboekbureau verstrekken. Dit kan de nodige tijd in beslag nemen, begin er dus op tijd mee.

Vaccinatieregels
Ook in 2016 geldt dat voor alle keuringen de verplichting geldt dat de paarden zijn geënt volgens de NSIJP (en FEIF) vaccinatieregels zoals gepubliceerd op de NSIJP website.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt:

* hengst onder het zadel € 170,00
* merries/ruinen onder het zadel € 85,00
* drie- of vierjarige hengst aan de hand € 85,00
* Try-out keuring € 80,00

Voor hengsten is een box verplicht.

FIZO keuring 11 - 12 september 2015

Met behulp van onderstaand formulier kunt u inschrijven voor de FIZOkeuring te houden op 11 - 12 september 2015, locatie het Hippisch Centrum te Exloo.
 

Deelname staat open voor hengsten, merries en ruinen van 5 jaar oud en ouder.

Van alle aan de keuring deelnemende hengsten moet vóór deelname aan de keuring het DNA zowel voor wat betreft vader als moeder officieel zijn geverifieerd; dit vindt plaats op initiatief en kosten van de eigenaar. Nadere informatie hierover kan het Stamboekbureau verstrekken. Dit kan de nodige tijd in beslag nemen, begin er dus op tijd mee.

Daarnaast dienen alle deelnemende hengsten voorafgaand aan de keuring onder het zadel een spatonderzoek te ondergaan. Nadere informatie hierover kan het stamboekbureau verstrekken.

Eisen voor goedkeuring hengst
Hengsten van vijf jaar en ouder dienen – om voor de dekdienst te kunnen worden goedgekeurd – op een erkende FIZOkeuring in Nederland of in het buitenland onder het zadel te worden beoordeeld.

De norm voor goedkeuring
Goedkeuringsnorm voor hengsten is 7,75 (gemiddelde van exterieur en verrichtingen), mits aan alle overige verplichtingen is voldaan, geldt dit als een goedkeuring voor het leven.

Nadere eisen voor goedkeuring
Goedkeuring (inclusief afgifte van bijbehorende dekpapieren) en opname van de resultaten in Worldfengur vindt pas plaats wanneer de hengst aan
het verplichte sperma- en spatonderzoek heeft deelgenomen (en daarbij aan de gestelde eisen voldoet).

Merries die hebben deelgenomen aan een erkende FIZO keuring onder het zadel in Nederland of in het buitenland en daarbij een beoordeling van 7,50 of hoger hebben behaald, worden opgenomen in het Hoofdstamboek van de vereniging.

Tevens bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een "Futurity FIZO".

Wat is een Futurity FIZO? Het goed rijden van keuringen is niet eenvoudig en vergt behoorlijk wat ervaring en oefening, soms is nog niet helemaal duidelijk of een paard wel helemaal ‘klaar’ is voor een keuring en soms wil een fokker of trainer eerst eens een indicatie hebben alvorens het paard voor te stellen op een échte keuring, de punten van een FIZO blijven namelijk altijd zichtbaar en oproepbaar. Vandaar dat dit keer de mogelijkheid wordt geboden van een ‘Futurity’keuring; de binnen dit concept voor te stellen paarden worden volledig voorgesteld en beoordeeld als tijdens een gewone FIZO keuring, door een officieel internationaal FIZO juryteam, maar de beoordeling komt uitsluitend op papier (voor de trainer–fokker- eigenaar) en wordt níet ingevoerd in Worldfengur.

De keuze voor deelname aan ofwel FIZO keuring, ofwel Futurity FIZO dient tevoren te worden gemaakt en kan niet tussentijds of naderhand gewijzigd worden.

 

Tom Buijtelaar behaalt examen internationaal jurylid

Het NSIJP bestuur feliciteert Tom Buijtelaar van harte met het behalen van het examen voor internationaal fokjurylid, dat enkele weken geleden op IJsland voor het eerst in vele jaren, werd gehouden. Hiermee beschikt Nederland sinds lange tijd weer over een fokkerij jurylid dat ook FIZO keuringen, niet alleen in Nederland maar over de gehele wereld, mag beoordelen. Een hele knappe prestatie!

Inschrijfformulier (jonge) hengstenkeuring en FIZO keuring onder het zadel, 25 en 26 april 2015

Met behulp van onderstaand formulier kunt u inschrijven voor de (jonge) hengstenkeuring  en de FIZO keuring onder het zadel te houden op 24 en 25 april 2015, locatie het Hippisch Centrum te Exloo.
(sluitingsdatum: 10 april 2015).

Goedkeuringsnorm jonge hengsten – 3 en 4 jaar oud
Voor 2015 geldt net als de jaren ervoor – als goedkeuringsnorm voor hengsten aan de hand getoond:

  • exterieur      : minimaal 7.75
  • verrichtingen: tenminste gemiddeld

Bij de verrichtingen wordt het paard vrijlopend beoordeeld. Daarbij wordt gekeken naar:
getoonde gangen, zuiverheid, ruimte en tempobereik, souplesse, draagkracht en presentatie.

Deze verrichtingen worden vervolgens gewaardeerd met een kwalificatie: ondergemiddeld – gemiddeld - bovengemiddeld.

Nadere eisen voor goedkeuring van hengsten 3 en 4 jaar oud
Wanneer de goedkeuringsnorm is behaald, is - om voor daadwerkelijke goedkeuring in aanmerking te komen - voor de hengsten van 3 en/of 4 jaar oud eenmalig nog een sperma onderzoek verplicht. Nadere informatie hierover is te krijgen bij het Stamboekbureau.

Duur goedkeuring jonge hengsten
Bij hengsten van 3 en 4 jaar oud geldt de goedkeuring voor de duur één jaar, en wel voor het (kalender)jaar waarin de keuring plaatsvindt.

Keuring onder het zadel (FIZO) - minimum 10 deelnemers
Bij voldoende deelname zal dit jaar, in het weekend waarin ook de jonge hengstenkeuring wordt gehouden, de mogelijkheid worden geboden om deel te nemen aan een erkende FIZO-keuring onder het zadel. Deelname staat open voor hengsten, merries en ruinen vanaf 5 jaar. Deze keuring onder het zadel vindt uitsluitend plaats bij een deelnemersaantal van tien of meer.

Goedkeuringsnorm onder het zadel gekeurde hengsten
In 2015 treedt ten opzichte van eerdere jaren geen wijziging op in de absolute goedkeuringsnorm voor hengsten onder het zadel. Bij een eindtotaal van 7,75 (gemiddelde van exterieur en verrichtingen) is een hengst, mits deze aan alle overige verplichtingen heeft voldaan, voor het leven goedgekeurd.

Nadere eisen voor goedkeuring van hengsten vijf jaar en ouder
Hengsten van vijf jaar en ouder moeten - om voor de dekdienst te kunnen worden goedgekeurd - op een FIZO-keuring in Nederland of het buitenland onder het zadel worden beoordeeld.

Goedkeuring (inclusief afgifte bijbehorende dekpapieren) en opname - voor zover het de FIZOkeuring betreft - van de resultaten in WorldFengur vindt pas plaats wanneer de hengst aan het verplichts sperma- en spatonderzoek heeft deelgenomen (en aan de gestelde eisen voldoet)


DNA verificatie
Van alle aan de jonge HK en FIZO keuring deelnemende hengsten moet vóór deelname aan de keuring het DNA zowel voor wat betreft vader als moeder officieel zijn geverifieerd; dit gebeurt op initiatief en kosten van de eigenaar. Nadere informatie hierover kan het Stamboekbureau verstrekken. Dit kan de nodige tijd in beslag nemen, begin er dus op tijd mee.

Vaccinatieregels
Ook in 2015 geldt dat voor alle keuringen de verplichting geldt dat de paarden zijn geënt volgens de NSIJP (en FEIF) vaccinatieregels zoals gepubliceerd op de NSIJP website.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt:

* hengst onder het zadel € 170,00
* merries/ruinen onder het zadel € 85,00
* drie- of vierjarige hengst aan de hand € 85,00

Voor hengsten is een box verplicht.

WK selectieprocedure 2015

In aanloop naar het WK in 2015 zijn er voor de fokkerij als sport selectieprocedures opgesteld. Bijgaand vindt u deze procedures; zij zullen ook gepubliceerd worden in de eerst komende IJP.