slideshow 1

Fokkerij

FAQ

  1. U vraagt bij het stamboekbureau een stalnaam aan (dit kan via info@nsijp.nl).
  2. De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in het verenigingsorgaan (IJslandse Paarden).
  3. Als binnen 4 weken na publicatie er geen bezwaren zijn tegen het gebruik van de door u aangevraagde stalnaam, wordt deze door het bestuur toegekend en ontvangt u een nota voor de registratie van de stalnaam.
  4. Opname in het stalnamenregister vindt plaats zodra het daarvoor verschuldigde bedrag is ontvangen. U kunt uw stalnaam dan gaan gebruiken.

Inschrijvingsformulier Regionale Merrie- en Veulenkeuring

Met behulp van onderstaand formulier kunt u inschrijven voor één van de regionale merrie- en veulenkeuringen van 2016.

Het inschrijfgeld bedraagt voor merries aan de hand € 37,50, voor veulens € 27,50.

Mogelijk is het FEIF-ID van het veulen nog niet bekend. Geef dan enkel de naam.
(ook invullen als de merrie zelf niet moet worden gekeurd).

Ben Colenbrander legt functie bij fokkerijcommissie neer

Bron: 
Stamboeksecretaris

Op 14 februari jongstleden heeft Ben Colenbrander zijn lidmaatschap van de fokcommissie opgezegd. Ben heeft daarbij aangegeven zich niet langer te kunnen en willen verenigen met het door Fokcie en stamboeksecretaris gevoerde (fokkerij)beleid. Wel heeft hij zich bereid verklaard zijn specifieke kennis en kunde aan de vereniging beschikbaar te (blijven) stellen. Het NSIJP is Ben Colenbrander erkentelijk voor zijn deskundige en betrokken inbreng en inzet in de fokcommissie over de afgelopen jaren.

Hoe werkt de paardendatabase op de NSIJP site?

In de paardendatabase, waar ieder lid van het NSIJP toegang toe kan krijgen, is het inmiddels mogelijk om op basis van (een deel van) de naam één of meer paarden op te zoeken. Het gezochte paard komt dan in beeld voorzien van afstamming, geslacht en kleur. Vaak zijn ook fokker, eigenaar en het microchipnummer vermeld. Het hoogst behaalde keuringscijfer wordt tussen haakjes weergegeven achter de naam van het paard zelf en de voorouders.

Op hetzelfde blad verschijnen bovenin nog 3 tabbladen met BLUP- en keuringgegevens, nakomelingen (voorlopig is dat de top 5 voor wat betreft BLUP en hoogstgekeurde nakomelingen) en overige nakomelinggegevens (aantal en kleurenvererving).
Wat betreft keuringgegevens gaat het altijd om de officiële FEIF-keuringsgegevens. Dit betekent dat (voorlopig) nog geen gegevens van keuringen aan de hand zijn opgenomen. Het is wel de bedoeling dat dit nog wordt toegevoegd. Uitzondering hierop zijn de exterieurgegevens van jonge hengsten, die aan de hand zijn gekeurd.

In de stamboom van het gezochte paard is het mogelijk om elk daar genoemd paard afzonderlijk aan te klikken, waarbij dan ook weer van dat paard de gegevens op dezelfde wijze te vinden zijn. Dit geldt ook voor de nakomelingen die genoemd staan in de top 5. 
Bovenin de pagina ontstaat een lijst van aangeklikte paarden, zodat snel heen en weer kan worden genavigeerd.

Elke pagina biedt daarnaast de mogelijkheid om verder door te klikken naar Worldfengur. Ieder NSIJP- lid kan hier met een simpel verzoek aan het stamboekbureau (info@nsijp.nl) gratis een inlogcode en wachtwoord voor krijgen.

Staart- en maneneczeem

Bron: 
fokkerijcommissie

Staart- en maneneczeem, onderzoek en ontwikkelingen

Staart- en maneneczeem is een 'probleem' binnen ons ras. Reden om te kijken in hoeverre dit onderwerp leeft onder de leden en wat zij vinden dat de rol van het stamboek kan zijn (in de toekomst) om dit welzijns- en gezondsheidsprobleem binnen ons ras te beperken.

Met dit doel heeft de fokkerijcommissie op 11 november 2011 een avond verzorgd met "staart- en maneneczeem" als thema. Er werden lezingen gegeven door dr. R. v.d. Boom, dierenarts (Universiteit Utrecht) en door mw. Ir. A. Schurink (Universiteit Wageningen). Na deze lezingen was er ruimte voor meningsuitwisseling en discussie met de leden.

De presentaties vindt u in onderstaande bijlagen (het is niet toegestaan deze te gebruiken of over te nemen zonder toestemming)

 

Wijziging Uitvoeringsregelingen Stamboekreglement

Bron: 
Stamboeksecretaris

Wijziging Uitvoeringsregelingen Stamboekreglement

Teneinde de Nederlandse regelgeving beter te laten aansluiten op het FIZO heeft het bestuur besloten met ingang van 2012 het voor de goedkeuring van hengsten verplichte spatonderzoek pas met ingang van het 5e jaar verplicht te stellen, zodat met ingang van 2012 deze eis voor goedkeuring van hengsten van 3 en 4 jaar oud komt te vervallen. In verband hiermee diende het document Uitvoeringsregelingen Stamboekreglement te worden gewijzigd. Onderstaand in grijs gearceerd is deze wijziging verwerkt in artikel 1, lid 2 a en lid 3b.

Voorts is tevens een omissie in de regeling weggenomen door het toevoegen van het – grijs gearceerde – lid 3, aan artikel 2. Hiermee wordt duidelijk vastgelegd dat voor in Nederland dekkende hengsten uitsluitend gebruik kan worden gemaakt van Nederlandse dekregistratieformulieren.

Lees hier de wijzigingen.
 

Gezondheidsdocumentatie bij KI

Bron: 
Stamboeksecretaris

Merriehouders opgelet: indien u sperma uit het buitenland laat komen voor KI, wees er dan op attent dat dit vergezeld gaat van de vereiste gezondheidsdocumentatie. Volgend bericht ontvingen wij hieromtrent van het Deense stamboek.

De Deense IJslandervereniging DI heeft van verscheidene van haar leden opmerkingen ontvangen over het EG-hengstenstation Skovbogaard, hetgeen aanleiding voor DI is geweest om de Deense Voedsel- en Waren Autoriteit hierover in kennis te stellen. Daarop is het volgende antwoord gekomen:

"Dit hengstenstation is sinds 25-03-2010 erkend als station voor het verzamelen en opslaan van equine sperma bestemd voor handel binnen de EG, maar het is pas sinds 14-04-2011 erkend als hengstenstation op zich. De regionale VWA was er niet van op de hoogte dat er in 2010 sperma van dit station is geëxporteerd. De eigenaar van het station, Mads Jørgensen, heeft desgevraagd tegenover de VWA bevestigd dat er in 2010 sperma is geëxporteerd zonder de vereiste gezondheidsdocumenten.

De VWA is voornemens dit geval inzake de illegale export van sperma verder te onderzoeken."