slideshow 1

Leergangen

Leergangen van de opleiding voor Trainer/Instructeur

Binnen de opleiding voor Trainer/Instructeur zijn de volgende niveaus te onderscheiden:

TI:    Instructie van beginnende ruiters, kinderen en ruiters met recreatieve ambitie.

  • Naast theoretische thema’s zoals anatomie, ziekteleer, hoefkunde, trainingsleer, voedingsleer, gedragsleer en EHBO bij paarden, wordt veel aandacht besteed aan de theorie en de praktische invulling van rijtechniek en didactiek van IJslandse paarden.

TI-C: Instructie van ruiters met wedstrijdambitie voor recreatieve klasse en training van jonge paarden.

  • Ontwikkeling en examinering vallen samen in een traject waarbij verschillende jonge paarden hun basisafrichting moeten doormaken. Theoretische vorming vindt plaats via themadagen, waarbij zaken als gedrag en training van het jonge paard centraal staan.

TI-B:  Instructie van ruiters met wedstrijdambitie tot sportklasse B, training van  wedstrijdpaarden tot sportklasse A,correctie van paarden met matige gedragsproblemen.

  • Naast een meer uitgebreide behandeling van een aantal van de theoretische en praktische thema’s uit eerdere opleidingen, wordt van de kandidaten gevraagd om een sportcombinatie te begeleiden tot een voldoende niveau in de Sportklasse B  en dat traject middels een portfolio te onderbouwen en te presenteren.

TI-A:  Instructie van ruiters op alle niveaus (inclusief topsport), training van paarden op internationaal sport A niveau in meerdere disciplines en correctie van alle voorkomende gedragsproblemen.

  • In deze individuele leergang moeten de kandidaten middels het verwerven en erkennen van competenties aantonen dat ze op alle onderdelen capabel en in staat zijn om een IJslander-gerelateerd bedrijf te leiden én een prominente rol kunnen vervullen in de ontwikkeling van het IJslander-rijden in het algemeen.

Van alle bovengenoemde opleidingen vinden de leergangen plaats op-, in nauwe samenwerking met, en onder toezicht van, Helicon opleidingen NHB Deurne, van oudsher het belangrijkste centrum voor hippische beroepsopleidingen. Deze samenwerking is een belangrijke pijler in de borging van kwaliteit en objectiviteit rond opleiding en examinering.

Om die reden is NHB Deurne ook vertegenwoordigd in de Educatiecommissie.

Ter informatie een grove vergelijking van de diverse (inter)nationaal erkende niveaus in de paardensport/-houderij.

NSIJP
KNHS
FEIF
TI
KNHS niveau 2
FEIF level I
TI-C    
KNHS niveau 2
FEIF level IA
TI-B    
KNHS niveau 3
FEIF level II
TI-A
KNHS niveau 4
FEIF level III