slideshow 1

Sport, Recreatie en Educatie

FAQ entingen

Hierbij vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de entingen

Bijlage(n): 

Voorbeelden verboden bitten

Bron: 
sportcommissie

In de afgelopen periode zijn er door de sportcommissie van de FEIF een aantal besluiten genomen die invloed hebben op de lijst van verboden uitrustingen in de sport.

O.a. het rijden met een ijslandsbit met tongboog, het rijden met sperriem (was al verboden, maar blijft verboden) maar ook de lijst van bitten die niet zijn toegestaan is aangepast.

De gehele informatie is terug te vinden op de FEIF website http://www.feif.org/Sport/Equipment/Prohibitedequipment.aspx

Een verduidelijking van de lijst van bitten is terug te vinden in bijgaand document

Vergadering 4 december 2014 S&R-commissie in Lieren

Bron: 
Sportcommissaris

Op 4 december 2014 heeft de S&R-commissie vergaderd in Lieren:

Onderwerpen en aandachtspunten in deze vergadering:

Uitkomsten/terugkoppeling Ledenraad

- Terugkoppeling gesprek KNHS en hoe dit verder in te passen in plannen van sportcommissie en NSIJP, oa voor selectieprocedure, kadervorming & dopingtesten.

Voortgang WK procedure, met daarbij horend vorming kader en wildcard commissie

Voortgang automatisering- en inschrijfmodule wedstrijden, stand van zaken, welke stappen te nemen en welke kansen dit biedt in breedste zin van woord voor onze sport.

Vergadering S&R commissie 10 juli 2014

Bron: 
Sportcommissaris

Op 10 juli 2014 heeft de S&R-commissie vergaderd:

De voltallige commissie kwam op donderdag 10 juli in Lieren bijeen met als gast Josien Warris, voorzitter NL-jurykader.

Onderwerpen en aandachtspunten in deze vergadering:

  • Ongewenst gedrag richting officials/juryleden naar aanleiding van een voorval tijdens het Jeugd NK 2014 en een tweetal ingekomen brieven
  • Eensgezindheid beoordelingen tijdens wedstrijden en hoe om te gaan met beleving, werkelijkheid en mogelijk analytisch onderzoek
  • Proefbeschrijving F4 verduidelijkt in verband met het in omloop zijn van twee verschillende versies
  • Onduidelijkheid rondom declaratie en afdracht jury-vergoedingen bij en met wedstrijd-organisaties
  • Beleidsplan commissie wordt aangeboden aan het bestuur
  • Ontwikkelingen en planning richting WK 2015 met aandacht voor begeleiding jeugd en volwassenen;
  • Vaststellen prestatieklassen (PK) en voorbereiden uitvoeringsregeling
  • Voortgang automatisering inschrijf-module wedstrijden

Klankbordbijeenkomst Sport en Recreatie dd 20 maart 2014

De Schakel, NIjkerk
Bron: 
S&R-cie

Na een kleine vertraging, maar inmiddels nog beter voorbereid, wil de Sport- en Recreatiecommisie in haar nieuwe samenstelling graag op donderdagavond 20 maart de reacties van de NSIJP leden horen over haar plannen en ideëen. Met Anthony White en Mike van Engelen binnen de gelederen is er meer slagkracht om in 2014 en 2015 een aantal wensen te realiseren.  Maar alvorens tot uitvoering over te gaan is de klankbordbijeenkomst het moment om een en ander te toetsen met alle geïnteresseerde leden.

Het doel is om in ‘De Schakel’, Oranjelaan 10 in Nijkerk, tussen 20:00 uur en 23:00 uur (uiterlijk) een aantal concrete zaken te bespreken. Deze bijeenkomst borduurt voort op hetgeen is opgekomen tijdens de brainstormsessie op 23 januari jl. en met de onlangs gehouden enquête over de Sport. Echter vanwege de beperkte tijd zijn de punten beperkt tot de volgende:

1. Terugkoppeling enquête

In een korte presentatie wordt een interpretatie gegeven van de enquête resultaten en de akties die hieruit zijn geformuleerd. Het doel is om met de reacties van deze klankbordbijeenkomst dan daadwerkelijk tot aktie over te gaan. Dat wil zeggen per verbeterpunt een aantal leden, die enthousiast hebben gereageerd, uit te nodigen, om gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen dat dit jaar kan worden uitgevoerd.

2. Splitsing van de Sport- en Recreatiecommissie

Met de ambitieuze plannen voor de Sport komt er weinig terecht van een daadwerkelijke invulling op het Recreatie-gebied. Tijdens deze klankbordbijeenkomst wordt de aanpak besproken om te komen tot een zelfstandige Recreatiecommissie. Met diverse leden is hierover gesproken en er is de hoop om tijdens de bijeenkomst met geïnteresseerde aanwezigen reeds te komen tot een vorming van deze commissie. Hierbij zal worden besproken hoe we gezamenlijk de nieuwe commissie een vliegende start kunnen geven. Indien het op dat moment gewenst is, dan kan na de bespreking van dit punt, voor Recreatie een parallelle sessie gehouden in een aparte ruimte, zodat direct spijkers met koppen kunnen worden geslagen.

3. Het nieuwe inschrijf- en registratiesysteem

Na de succesvolle migratie van de stamboekadministratie naar het WorldFengur systeem is de tijd nu gekomen voor een verdere automatisering van het NSIJP. De sportcommissie heeft zich verdiept in de mogelijkheden van een inschrijf- en registratiesysteem binnen de NSIJP website. De mogelijkheden en voordelen van het systeem in combinatie met de voorgenomen planning en migratie wordt besproken. Er zal aandacht zijn voor wensen die wellicht kunnen worden meegenomen. Het doel is om te komen tot een volledig operationeel NSIJP-eigen inschrijf- en registratiesysteem voor wedstrijdseizoen 2015.

4. Prestatie klasse

Na een uitleg en toelichting op het Duitse ‘Leistungsklasse’ systeem, wordt met de aanwezigen gesproken over de mogelijkheid en wenselijkheid van een prestatie klasse systeem. Momenteel kennen wij alleen de zogenaamde Sport A kwalificatie, terwijl er in Duitsland, maar ook in Nederland in andere hippische sportonderdelen, een veel bredere indeling wordt gehanteerd. Eén van de ideëen is dat wedstrijden competitiever en spannender worden als sportruiters zich kunnen meten met hun ‘gelijken’, die nu lastig te bepalen zijn, voor de ruim 95% van de sportruiters die (nog) geen Sport A kwalificatie hebben.

Helaas is de agenda beperkt tot deze punten door de beschikbare tijd en de wens om de punten inhoudelijk te kunnen behandelen en met elkaar te bespreken. Toch hoopt de commissie dat deze onderwerpen een breed publiek aanspreken en genoeg reden zijn om naar Nijkerk te komen. Uw aanwezigheid en uw mening wordt op prijs gesteld. Mocht er een prangend onderwerp zijn dat u mist op de agenda, dan mail deze naar sportcie@nsijp.nl zodat kan worden gekeken hoe hiermee kan worden omgegaan.

Het is niet verplicht om u aan te melden voor deze bijeenkomst, maar mailen is een kleine moeite en geeft de commissie een indicatie van de te verwachten opkomst, zodat er tijdig kan worden uitgeweken naar een voetbalstadion mocht dit nodig zijn ;-).

 

Namens de Sport- en Recreatiecommissie,

 

Mike van Engelen

 

Resultaten enquête sport

Bron: 
Mike van Engelen en Evan Beun

Hallo ‘respondenten’ en leden,

Een zeer groot aantal enthousiaste NSIJP-ers hebben de enquête afgelopen week ingevuld. Maar liefst 228, dat is meer dan 11% van ons ledenbestand. Slechts 9 maal is de vragenlijst anoniem ingevuld.

Voor het rapporteren van de resultaten is gekozen om geen interpretatie te geven maar een objectieve weergave van de gesommeerde en gegroepeerde antwoorden per vraag.

Niet iedereen heeft op alle vragen geantwoord, daarom tellen de antwoord-aantallen niet altijd op tot 228. De genoemde percentages, ‘Voor’ en ‘Tegen’ zijn als volgt berekend. Het percentage ‘Voor’ is het aantal antwoorden ‘goed’ of ‘super’, als percentage van het aantal keer dat de vraag is beantwoord. Het percentage ‘Tegen’ is het aantal antwoorden ‘Geen goed idee’ of ‘Niet mee eens’ als percentage van het aantal keer dat de vraag is beantwoord. Het resterende percentage, dus niet ‘Voor’ of ‘Tegen’ vertegenwoordigt de groep die ‘Geen mening’ hebben ingevuld.

resultaten enquete Sport.pdf zijn (anoniem) alle vrije antwoorden weergegeven per vraag. Ook hier wordt geen interpretatie gegeven, maar alleen een weergave van hetgeen is ingevuld.

Ik ben heel benieuwd wat u zelf kunt afleiden uit de resultaten. Zelf zal ik in samenspraak met Eva Beun en de rest van de Sport & Recreatiecommissie op basis van de resultaten een aantal plannen voor 2014  op hoofdlijnen definiëren en deze waar nodig prioritiseren. Deze kunt u zeer binnenkort tegemoet zien, want er zijn blijkbaar genoeg wensen, maar ook genoeg leden die willen meehelpen ze te realiseren. Kortom aktie, maar zie eerst hieronder zelf de resultaten.

Dank voor uw bijdrage,

Mike en Eva

Verslag brainstormavond Sport 23-1-2014

Bron: 
Mike van Engelen en Eva Beun

Hierbij het verslag van de brainstormsessie van vorige week donderdag. Het verslag is samengesteld door Eva en mijzelf. Het zijn geen notulen, maar een interpretatie van de ideeën over gewenste verbeteringen. Niet alle vragen, punten en opmerkingen komen terug in het verslag. Desalniettemin hopen we dat ieder zijn of haar inbreng hierin kan terugvinden. Tijdens de avond is er geen stemming of peiling geweest over de punten en ideeën. Als er wordt gesproken over ‘We willen’ of zoals boven wordt omschreven ‘gewenste verbeteringen’ dan is het mogelijk dat het gaat om meningen van ‘slechts’ één of meer mensen.

Wat (naar ik hoop) iedereen wil weten is wat de volgende stappen zijn. Dit het plan.

Eind volgende week lanceren we een online enquête-formulier en de vraag aan iedereen om deze in te vullen. In deze enquête kan per punt worden aangegeven of men het er mee eens is en of men ook zelf medewerking wil verlenen aan de uitwerking of uitvoering ervan. Natuurlijk kunnen ook aanvullende ideëen en opmerkingen via de enquête worden meegegeven. Belangrijk is dat we een brede feedback krijgen.

Medio februari rapporteren we over de resultaten op de NSIJP website en kunnen we het vervolg plannen. De voorgestelde NSIJP klankbordbijeenkomst in Maart wordt hier sowieso in betrokken.