slideshow 1

Sportjurykader

Sportjurykader

Sportjurykader
Sportjurykader
Sportjurykader
Sportjurykader
Sportjurykader
Sportjurykader
Sportjurykader
Foto's: Henk Peterse
Foto's: Henk Peterse

Het NSIJP kent een jurykader met internationale (FEIF), nationale en regionale juryleden.

Internationale (FEIF) juryleden

Caroline van de Bunt

Thorgeir Gudlaugsson

Petra van der Linden

Bram van Steen

Arielle Withaar

Fi Pugh

 
Juryleden A

Marina van de Bunt

Bas Cornielje

Machteld van Dierendonck

Carolien de Lauwere

Nanco Lekkerkerker

Irene Steringa

Marianne Timmerman

Mark Timmerman

Armet Tuyn

Margien Verkuyl

Isabelle Mertens

Aly van der Veen
 

Juryleden B

Kristina Orrling

Josien Warris

 

Tölt in Harmony

Kristina Orrlings

Fi Pugh

Petra van der LInden

Caroline van de Bunt

 

U kunt de juryleden bereiken door gebruik te maken van dit contactformulier.

Nieuwe juryrichtlijnen in de sport

Bron: 
Jurykader

Dit jaar gaan de sportjuryleden met nieuwe juryrichtlijnen werken. De oude juryrichtlijnen stamden voor een groot deel uit het jaar 2000 en waren in verschillende opzichten aan een vernieuwing toe. De laatste drie jaar heeft een werkgroep van het FEIF sportjurykader aan de nieuwe richtlijnen gewerkt en daarbij de hulp ingeroepen van vele deskundigen uit verschillende hoeken van de IJslanderwereld. Een van de hoofddoelen van de nieuwe richtlijnen was het paardenvriendelijker maken van de sport, meer nadruk leggen op rijvaardigheid en de harmonie tussen ruiter en paard als prime criterium stellen. Dan was ook evident dat een nieuwe juryrichtlijnen moderne inzichten in het trainen van paarden moesten weerspiegelen en berusten op de toenemende kennis die men tegenwoordig heeft van de fysiologie en de motoriek van paarden.

In tegenstelling tot de oude juryrichtlijnen bestaat het categorisatie systeem van de nieuwe versie niet uit totaalbeschrijvingen van elk cijfer. Bij dergelijke totaalbeschrijvingen worden verschillende beoordelingselementen vaak gecomprimeerd en dat kan soms leiden tot onevenwichtige beoordelingen. In het nieuwe systeem worden bepaalde beoordelingselementen, de zogenoemde sleutelelementen, naar voren gehaald en worden de juryleden geacht om deze te beschouwen. Hiermee wordt getracht om deze sleutelelementen in de beoordeling mee te nemen en deze niet links laten liggen zoals nu weleens gebeurt.

Deze sleutelelementen zijn:

• Rijvaardigheid en de connectie tussen paard en ruiter

• Tact en balans

• Soepelheid en ontspanning

• Vorm en beweging

• Precisie en correctheid van de uitvoering

De juryleden worden geacht om elk element te beoordelen waarbij het minst scorende element gaat bepalen hoe hoog het cijfer kan zijn. Hiermee wil men verzekeren dat slechts optredens waar alle sleutelelementen goed zijn hoge beoordelingen krijgen en ernstige tekortkomingen niet langer door de vingers worden gezien. Zodoende kunnen optredens waar de jury opmerkingen heeft op elementen zoals tact, balans of rijvaardigheid geen al te hoge punten krijgen al zijn andere beoordelingelementen, zoals knieactie, snelheid of uitstraling, dik in orde. Hiermee hoopt men dat de jurybeoordeling completer wordt en eerlijker tegenover degene die de opdracht in zijn geheel het beste hebben volbracht. Naast rijvaardigheid legt de nieuwe juryrichtlijn ook nog meer nadruk op de zuiverheid van de gangen, soepelheid en het correcte gebruik van het paardenlijf. Aan de andere kant is er beduidend minder nadruk op extreme bewegingen, zeker als deze ten koste van de soepelheid en de tact gaan. 

Voor meer informatie wort verwezen naar bijgevoegd artikel: Juryrichtlijnen jan 2014 geheel.pdf.

Ook zal het jruykader tijdens het openingsevent aanwezig zijn om een en ander nader toe te lichten.

Sportjurykader

Het Nederlandse sportjurykader bestaat momenteel uit 5 internationale juryleden (waaronder Fi Pugh), 11 nationale juryleden en 3 regionale juryleden Het is een enthousiaste en ervaren groep, die al jaren nagenoeg constant is van samenstelling.
 
Hoewel het jurykader uit alle juryleden bestaat is er toch sprake van een taakverdeling:

    * Voorzitter:  Thorgeir Gudlaugsson
    * Secretaris: Erica Muller
    * Penningmeester: Anja van Nunen
 
Het Nederlandse sportjurykader komt twee maal per jaar bijeen in een vergadering. In het najaar (november) wordt altijd teruggekeken op het voorgaande seizoen. Dit ondermeer aan de hand van de juryverslagen die na iedere wedstrijd door de voorzitter van die dag(en) wordt opgesteld. In het voorjaar kijken we vooruit naar het komende seizioen en bespreken we eventuele aanpssingen (van bv het FIPO). Daarnaast heeft het jurykader minimaal eens per jaar een nationale bijscholingsdag. Ook de internationale bijscholing wordt door veel juryleden gevolgd.
 
Naast aandacht voor onze primaire taak, het jureren van wedstrijden, zijn veel leden van het jurykader actief op andere terreinen. Wij zien het dan ook tot onze taak om waar nodig en/of gewenst een adviserende rol te spelen in het beleid van het NSIJP.  De taken kunnen dan ook als volgt omschreven worden:
  ·         Het uitvoering geven aan de primaire taak, het jureren op wedstrijden, zie ook het reglement van het   
       jurykader;
·         Het continueren van de opleiding van nieuwe juryleden, doorstroom van nieuwe juryleden staat hierbij voorop, hiervoor is een speciale opleiding ontwikkeld;
·         Indien nodig en/of gewenst het bestuur van het NSIJP adviseren inzake beleidszaken;
·         Het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van de trainingsopleiding van het NSIJP en andere educatieve activiteiten;
·         Het zorg dragen voor een adequate na- en bijscholing van het zittend jurykader, met een expliciet accent op het internationale traject.