slideshow 1

Veel gestelde vragen

FAQ

Zodra een veulen is geboren en duidelijk is of het een hengst of merrie is, kunt u het inschrijven voor de begrazing.

Het veulen kan worden ingeschreven door het insturen van het inschrijfformulier én het overmaken van inschrijfgeld. Een inschrijving is compleet als beide door de secretaris zijn ontvangen en de ontvangst is bevestigd. De bevestiging ontvangt u per e-mail, vul uw e-mailadres daarom in blokletters in.

Nee, dat is niet nodig. U kunt het chipnummer later nog doorgeven.

Veulens kunnen tot tweejarige leeftijd worden aangemeld. Zolang er ruimte is zullen ook tweejarige worden geaccepteerd. Bij aanmelding voor de laatste plaatsen van het seizoen, gaan éénjarige veulens vóór op tweejarige. In het Junner Koeland worden alleen 1-jarige toegelaten.

U kunt uw voorkeur vermelden op het formulier; zolang er ruimte is wordt het veulen geplaatst in het gebied van uw voorkeur. De datum van ontvangst van het inschrijfgeld bepaalt de volgorde van inschrijving.

Als er geen plaats meer is in het gebied van de voorkeur, schuiven de veulens automatisch door naar een van de andere gebieden. Wanneer er in meerdere gebieden nog ruimte is zal er naar uw voorkeur worden gevraagd.

De werkgroep behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren. Het inschrijfgeld wordt dan teruggestort.

Wanneer er nog ruimte is in andere gebieden wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. De veulens schuiven automatisch door naar één van de andere gebieden; wanneer er in meerdere gebieden nog ruimte is zal er naar uw voorkeur worden gevraagd.
Als alle gebieden vol zijn wordt het inschrijfgeld terugbetaald of kunt u op een wachtlijst worden geplaatst voor het betreffende seizoen, dit in overleg. U kunt het ook “laten staan” tot het volgende jaar. U bent dan verzekerd van een plaats in het gebied van uw voorkeur. Dit geldt alleen voor éénjarige merries of hengsten. In het Junner Koeland worden alleen 1-jarige hengsten toegelaten.

Bij verkoop o.i.d. vindt geen restitutie plaats. De nieuwe eigenaar kan de rechten m.b.t. inscharing overnemen. De gegevens van de nieuwe eigenaar dienen aan de secretaris te worden doorgegeven. Zodra de gegevens door de secretaris zijn ontvangen zal de nieuwe eigenaar als zodanig door de werkgroep worden aangemerkt. Totdat de gegevens zijn ontvangen blijft de "oude" eigenaar contact- en aanspreekpunt voor de werkgroep.

Ja, indien een veulen is overleden wordt op verzoek het inschrijfgeld terugbetaald. U dient bewijsstukken te kunnen overleggen.

Nee, u dient per veulen één inschrijfformulier in te vullen en er dient per veulen inschrijfgeld te worden overgemaakt.

Ja, de begrazingsgebieden zijn alleen bedoeld voor de leden van het NSIJP. Hoe u lid kunt worden vindt u hier terug.

Nee, uw veulen hoeft niet inschreven te zijn in het NSIJP, een ander stamboek bv. Duits of Belgisch mag ook, de eigenaar moet wel lid zijn van het NSIJP. Hoe u lid kunt worden vindt u hier terug.

Nee, u moet het formulier insturen aan het Stamboekbureau, het adres staat op het formulier.

Uw veulen moet aan de volgende zaken voldoen:

 • Zorg dat uw veulen in goede voedingsconditie is; dat betekent dat hij/zij minimaal  DRIE (!!!) maanden van te voren gespeend is.
 • Zorg dat het veulen regelmatig ontwormd is (om de 6-8 weken) en de laatste wormkuur ongeveer ZES weken voor het moment van inscharen gekregen heeft.
 • Advies van onze dierenarts om het veulen met 5 a 6 maanden te wormen met Strongit-P tegen spoelwormen.
 • Uw veulen moet een basisenting influenza/tetanus hebben gehad (de tijd tussen de eerste en tweede enting mag NIET KORTER dan 21 dagen en NIET LANGER dan 92 dagen zijn).
  Op de dag van inscharen worden alle veulens opnieuw ontwormd en ingeënt. Houd daar rekening mee bij het laten enten van uw veulen, de basisenting (de 1e en de 2e enting) moet bij voorkeur in het jaar dat het veulen geboren is worden gegeven! De 3e enting krijgt het veulen bij inscharing; Indien de enting niet in orde is zal het veulen niet worden toegelaten. Zie ook het entschema bij "formulieren Begrazing", zeker indien u een laat veulen heeft.
 • Zorg dat het veulen regelmatig bekapt wordt en ten tijde van de inscharing recent bekapt is.
 • Het veulen moet ten tijde van inscharing halstermak zijn. U moet het veulen aan de hand het gebied IN kunnen leiden. Ons advies is om handschoenen te dragen bij de inscharing.
 • Probeer een maatje te vinden als u één veulen inschaart. De secretaris kan hierin bemiddelen.

De datum wordt medio december / januari bekend. Deze datum ligt vast. De datum wordt gelijktijdig met de inscharingsovereenkomst door het stamboekbureau aan alle betrokkenen verzonden via e-mail.

De inscharing vindt plaats op een zaterdag of zondag in april of mei.

De uitscharing vindt plaats op een zaterdag of zondag in april of mei, op een vastgesteld tijdstip in de ochtend of begin van de middag. Deze datum wordt in december/januari vastgelegd en u krijgt hiervan ruim van te voren bericht. 

Nee, het is niet toegestaan een paard tussentijds uit te scharen. Alleen een ziek of kreupel paard kan tijdelijk worden uitgeschaard, nadat het hersteld is dient het paard, in overleg met de beheerder, te worden teruggebracht.

Indien u de overeenkomst al na een jaar wilt beëindigen, dient u dat voor 1 januari van het nieuwe seizoen aan het stamboekbureau door te geven. Dit geldt ook bij verkoop. De verkopende partij dient dit aan de koper te vermelden. Na 1 januari van het nieuwe seizoen, kan de overeenkomst niet meer worden beëindigd.

Er zijn afspraken gemaakt met de terreineigenaren over het aantal paarden. Ook dat is contractueel vastgelegd.

Nee, het is niet toegestaan een paard tussentijds uit te scharen. Alleen een ziek of kreupel paard kan tijdelijk worden uitgeschaard. Als een paard verkocht is of wordt kan de nieuwe eigenaar de rechten c.q. overeenkomst overnemen. Hij/zij moet daarvoor een kopie van het afstammings/eigendomsbewijs sturen naar de secretaris. Ook de beheerder moet op de hoogte worden gesteld bij een verkoop.

Het transport van en naar onze gebieden valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De werkgroep kan hier geen advies over geven. Op tolt.nl staan wel adviezen en vragen van anderen m.b.t het in en uitscharen. 

De jonge merries en hengsten kunnen tot hun derde levensjaar in de gebieden blijven.
Het voedselaanbod in onze merriegebieden is rijk en gevarieerd. Als de merries langer dan drie jaar blijven kan het onbeperkt aanbod van voedselrijk gras gezondheidsproblemen geven.
Het doel van de Werkgroep is om zoveel mogelijk paarden een "wilde en sociale" opvoeding te geven in een grote groep leeftijdsgenoten. Het uitscharen van de hengsten bij drie jaar geeft meer capaciteit in de begrazingsgebieden.
De keuze om de hengst te castreren valt ook meestal in het derde jaar na thuiskomst uit de begrazing. Thuis castreren op drie jaar heeft ook voordelen: toezicht op het herstel na de castratie, het paard is minder sterk en is een heel jaar in- en bij de hand (handtam, grondwerk) alvorens hem zadelmak te maken en in te (laten) rijden. Het hengstenland Markiezaat heeft tegenwoordig bovendien de mogelijkheid om ruinen (hengsten) die in het voorjaar zijn uitgeschaard, in het najaar nog ongeveer zes maanden in de winterbegrazing onder te brengen. De mogelijkheid wordt m.i.v. 2013 ook geboden aan de uitschaarders van De Lokker. Plaatsing is op volgorde van aanmelding, vol is vol, maximaal 10 plekken

Omdat het Markiezaat in de zomer ook begraasd wordt door runderen is het niet mogelijk dat de paarden er blijven staan in de zomer, de begrazingsdruk zou dan te hoog zijn. Tussentijds uitscharen is daarom noodzakelijk.


Voor de andere hengstengebieden geldt dat, als het aanbod van jonge hengsten niet voldoende is om de gebieden vol te krijgen, in een enkel geval een hengst tot het vierde levensjaar kan blijven.
Dit komt overigens weinig voor en wordt jaarlijks per gebied en per paard bekeken. De beheerder beslist uiteindelijk of en welk paard mag blijven. Het gedrag van het betreffende paard speelt daarin een grote rol. Vooraf kunnen er geen afspraken over worden gemaakt. Het kan zelfs voorkomen dat de overeenkomst al door de werkgroep is beëindigd en u toch nog het aanbod krijgt uw paard een jaar langer te laten lopen.
 

Wij hebben onder onze leden voor elk gebied een beheerder gevonden en aangesteld. 
Voor onze gebieden zijn als beheerders aangewezen:
 • Junner Koeland: Annechien Wijnbergh en Venus van Asperen, zij worden geassisteerd door Henk de Lange. De koeien van Henk lopen in de zomer ook op het Junner.
 • Markiezaat: Koen Elshout, hij wordt geassisteerd door Eric de Jonge, beiden in dienst van Brabants Landschap.
 • De Lokker: Hugo Mos, ook in dienst van Brabants Landschap.
 • Leudal: Hettie IJff.
 • Groesplaat: Joyce Middendorp en Mirella Bast. Zij controleren om de beurt en houden elkaar op de hoogte.

Minimaal éénmaal per week voert de beheerder een controle uit. Hij/ zij bekijkt de veulens en het gebied. Ook de terreineigenaar (Brabants Landschap en Staatsbosbeheer) voert regelmatig een controle uit en waarschuwen indien nodig de beheerder.

De veulens worden ieder kwartaal bekapt.

Ja, dat kan. Een aantal gebieden zijn vrij toegankelijk, andere niet. Overleg bij de inscharing met de beheerder over de toegangsregeling.

De veulens worden ieder kwartaal ontwormd met Equest® (april/mei bij de in- c.q uitscharing), Equimectin® (juli en januari) en Equest Pramox® (oktober).

De veulens worden 1x per jaar, in het voorjaar, geënt. Om ervoor te zorgen dat alle veulens steeds binnen het jaar geënt kunnen worden is het belangrijk dat het veulen bij de inscharing de 3e enting kan krijgen. Zie hiervoor ook de vraag: Waaraan moet mijn veulen voldoen ten tijde van de inscharing?

De beheerder waarschuwt (indien mogelijk in overleg met de eigenaar) een veearts als dat nodig is. Bij calamiteiten wordt, indien de situatie dat toestaat, de eigenaar gewaarschuwd. Wanneer dat niet mogelijk is en wachten op een reactie c.q. toestemming van de eigenaar niet verantwoord is neemt de beheerder het advies van de dierenarts over. Het belang van het paard staat hierbij altijd centraal. De kosten van een dierenarts zijn voor rekening van de eigenaar. Ook extra kosten die hieruit voortvloeien worden gedeclareerd bij de eigenaar.

Indien nodig kan de eigenaar een ziek of kreupel paard op komen halen of het paard (op kosten van de eigenaar) ergens anders onder brengen en laten verzorgen. Houdt er rekening mee dat u, in voorkomend geval, per direct uw veulen op moet kunnen komen halen indien de situatie dit vraagt. Na herstel kan het veulen weer worden teruggebracht in overleg met de beheerder.

Het castreren van hengsten tijdens de inscharing in een begrazingsgebied is NIET mogelijk.

Bij overlijden wordt Pieter Parel, de voorzitter van de werkgroep, direct geïnformeerd door de beheerder. Pieter neemt vervolgens contact op met de eigenaar.
Bij overlijden van het paard tijdens de inschaarperiode is de werkgroep gerechtigd sectie te laten verrichten door de Gezondheidsdienst om, in het belang van de andere dieren, de doodsoorzaak nader te onderzoeken. De kosten hiervan zijn voor rekening van de werkgroep. De jaarvergoeding wordt in een dergelijk geval terugbetaald.

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,= en de jaarvergoeding bedraagt vanaf het seizoen 2015-2016 € 400,=.

De veulens worden voor dat bedrag 4x bekapt, 4x ontwormd en 1x geënt.

Het bedrag moet vóór 1 april van het begrazingsseizoen zijn voldaan.

Ja, u krijgt een factuur.

Als een veulen tijdens de inscharing moet worden onderzocht door een veearts, is de rekening voor de eigenaar. Ook als een eigenaar de beheerder opdracht geeft een dierenarts te raadplegen voor zijn paard of de hele kudde is de rekening voor de opdrachtgever. Onze stelling is dat de beheerders inmiddels zoveel ervaring hebben dat zij zelf weten wanneer een dierenarts geraadpleegd moet worden. Natuurlijk is advies c.q. overleg altijd mogelijk, gewenst zelfs.

 • Pieter Parel is de voorzitter. Hij onderhoudt de contacten met Staatsbosbeheer en Brabants Landschap, dit in de vorm van overeenkomsten die jaarlijks opnieuw worden gesloten. Tevens worden de jaarlijks terugkerende vergaderingen met Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en de beheerders door Pieter belegd en geleid. Pieter is onder andere ook aanspreekpunt en contactpersoon bij calamiteiten. Ook maakt Pieter het jaarverslag ten behoeve van het bestuur van het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden.
 • Jacqueline van Groningen is de secretaris. Zij legt na 15 jaar in september 2015 haar taak neer. De werkzaamheden worden overgenomen door het Stamboekbureau. De werkzaamheden bestaan o.a. uit: ouderhouden van de contacten met de eigenaren van de in te scharen veulens, verstrekken van informatie, regelen van de inschrijvingen, overeenkomsten aan gaan met de eigenaren en het verdelen van de aangemelde veulens over de diverse gebieden. Ook de functie van penningmeester wordt door het Stamboekbureau overgenomen, die werkzaamheden bestaan o.a. uit: het behartigen van alle overige financiële zaken, maken van de jaarrekening en de begroting ten behoeve van het bestuur van het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden, bewaken van de tijdige betaling van de door de werkgroep verzonden facturen, tevens het verzorgen van de betaling van de diverse rekeningen die de werkgroep ontvangt.
 • Drs Suzanne Brons, erkend paardenarts en rundveearts. Suzanne is de vaste dierenarts van de Groesplaat en sinds 2013 lid van de werkgroep. Voor vragen en advies op medisch gebied kunnen wij een beroep op haar doen.
 • Robert Verzuu is vanaf het seizoen 2014-2015 algemeen bestuurslid, hij ondersteunt daar waar nodig de andere bestuursleden.
 • Hettie IJff is beheerder van het merriegebied Leudal bij Neer, op de grens van Brabant en Limburg.
 • Jacqueline van Groningen is ook beheerder van het merriegebied Groesplaat tussen Sleeuwijk en Woudrichem ten zuiden van Gorinchem, in oktober 2015 stopt zij daar ook mee. Vanaf 2014 is ook Joyce Middendorp beheerder van de Groesplaat. Mirella Bast zal samen met Joyce het beheer op de Groesplaat overnemen. Zij controleren om de week en vangen elkaars afwezgheid op.
 • Hugo Mos is beheerder van het hengstengebied De Lokker bij Sprundel, ruim gezien tussen Breda en Roosendaal.
 • Koen Elshout is beheerder van het hengstengebied Markiezaat bij Bergen op Zoom, tegen de grens van Zeeland.
 • Annechien Wijnbergh en Venus van Asperen zijn de beheerders van het hengstengebied Junner Koeland bij Ommen. Zij worden geassisteerd door Henk de Lange.
 • Verder is een hoofdbestuurslid van het NSIJP (gedelegeerd) lid van de Werkgroep en kunnen wij een beroep doen op een (adviserend) dierenarts.

U kunt contact opnemen met de werkgroep door het invullen van het contactformulier.