slideshow 1

Vereniging

FAQ

U kunt lid worden door het formulier Aanmelding lidmaatschap in te vullen en voorzien van uw handtekening te sturen naar:

NSIJP
t.a.v. administratie
Postbus 84
8430 AB Oosterwolde (Fr)

Nadat de verschuldigde contributie is ontvangen bent u lid en ontvangt u voor zover van toepassing (zie hiervoor het aanmeldingsformulier) het verenigingsorgaan IJslandse Paarden.

Teneinde de afhandeling van de registratie van een nieuwe eigendomsverhouding (afstammingsbewijs op naam van de nieuwe eigenaar) van reeds bij het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden geregistreerde paarden, als gevolg van bijvoorbeeld verkoop of schenking te bevorderen, verzoeken wij u als volgt te handelen:

 1. De oude eigenaar en de nieuwe eigenaar vullen het formulier ‘REGISTRATIE EIGENDOMSOVERDRACHT’ volledig in en ondertekenen het beiden;
 2. Indien de nieuwe eigenaar nog geen lid is van het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden vult deze tevens de aanvullende vragen in. Door invulling en ondertekening verklaart de nieuwe eigenaar lid te willen worden van het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden;
 3. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier ‘REGISTRATIE EIGENDOMSOVERDRACHT’ wordt samen met het eerder door het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden afgegeven originele afstammingsbewijs verzonden te worden aan:
NSIJP
t.a.v. administratie
Postbus 84
8430 AB Oosterwolde (Fr)

Na ontvangst van de hierboven onder 3. genoemde stukken wordt het verzoek tot registratie van de nieuwe eigendomsverhouding in behandeling genomen. Tevens wordt er een nota gemaakt voor de in verband met de registratie van de eigendomsoverdracht (afstammingsbewijs op naam van de nieuwe eigenaar) verschuldigde bedragen. Na ontvangst van de betaling van de verschuldigde bedragen wordt een nieuw afstammingsbewijs gemaakt met daarop vermeld de nieuwe eigenaar en wordt dit aan de nieuwe eigenaar gezonden. Voor een overzicht van de tarieven wordt verwezen naar de actuele tarievenlijst.

Voor de kosten van het lidmaatschap wordt verwezen naar de actuele tarievenlijst.

Bijlage(n):

Indien u bij afgifte van het originele afstammingsbewijs statiegeld hebt betaald en u het originele afstammingsbewijs naar het stamboekbureau stuurt voor overschrijving (Registratie Eigendomsoverdracht NSIJP) of melding van overlijden (Registratie Overlijden) zullen wij u het statiegeld restitueren.

U meldt met behulp van het formulier Registratie Overlijden het overlijden van uw paard. Tevens ontvangt het stamboek graag het afstammingsbewijs en het paspoort van het paard retour. Het statiegeld voor het afstammingsbewijs wordt aan u gerestitueerd. Als u daarom verzoekt, kunt u het afstammingsbewijs na verwerking van het overlijden in de administratie weer terug krijgen. Het afstammingsbewijs is dan gewaarmerkt met een stempel ‘ongeldig’.

 1. U vraagt bij het stamboekbureau een stalnaam aan (dit kan via info@nsijp.nl).
 2. De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in het verenigingsorgaan (IJslandse Paarden).
 3. Als binnen 4 weken na publicatie er geen bezwaren zijn tegen het gebruik van de door u aangevraagde stalnaam, wordt deze door het bestuur toegekend en ontvangt u een nota voor de registratie van de stalnaam.
 4. Opname in het stalnamenregister vindt plaats zodra het daarvoor verschuldigde bedrag is ontvangen. U kunt uw stalnaam dan gaan gebruiken.

Het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden

Het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden

Het Nederlands Stamboek voor IJslandse paarden is opgericht op twee april negentienhonderd negenenvijftig. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de fokkerij en het gebruik van het IJslandse paard in Nederland op de meest verantwoorde wijze.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • het aanleggen en bijhouden van stamboeken voor IJslandse paarden;
 • het afnemen van verrichtingsproeven en het houden van keuringen;
 • het lidmaatschap van de FElF, de lnternational Federation of lcelandic-Horse Associations;
 • alle overige middelen die de fokkerij en het gebruik van het IJslandse paard bevorderen.

Nieuwe oproep bedrijvengids

Bron: 
PR-commissie

Omdat het aantal reacties voor de bedrijvengids op dit moment nog beperkt is, wordt de mogelijkheid tot deelname verlengd. Graag voor 1augustus een advertentie aanleveren. Zie verder onderstaand bericht.

Bijna 8 jaar geleden hebben wij een zogenaamde bedrijvengids samengesteld. Aanleiding hiertoe was ons 50 jarig jubileum, maar ook de behoefte om inzicht te hebben welke bedrijven er nu allemaal zijn op het gebied van IJslandse paarden. De aanwezigheid van een dergelijke gids bleek ook heel functioneel te zijn in onze stand, immers wanneer er vragen kwamen over een bedrijf in de buurt, konden wij dat direct nakijken en meegeven.

Inmiddels is de wegwijzer (de naam van deze bedrijvengids) op en ook verouderd. Los van het feit dat wij een dergelijke gids ook nog graag digitaal zouden willen opstellen is de behoefte aan een eenvoudige papieren versie ook aanwezig. Wij zijn daarom voornemens een nieuwe, zij het eenvoudigere gids, samen te stellen.

Heb je belangstelling om hierin vermeld te worden dan kan dit door een eigen opgemaakte tekst aan te leveren (mag in kleur). In de tekst moet tenminste een contactmogelijkheid benoemd zijn, daarnaast willen wij graag een vermelding van de trainer(s) met wie u werkt alsmede de licentie die hij/zij heeft/hebben. Het formaat van de tekst is een half A5 liggend. Zorg wel dat een en ander goed leesbaar blijft. De kosten zullen eenmalig 25 euro per bedrijf zijn.

De gids zal gratis worden verstrekt aan belangstellenden en ook worden meegestuurd naar nieuwe leden.

Mocht je belangstelling hebben stuur de tekst dan voor 31 juli naar a.vannunen@ziggo.nl dan ontvangt u van ons een factuur. Na betaling zal de tekst geplaatst worden.