slideshow 1

Administratie

FAQ

U kunt lid worden door het formulier Aanmelding lidmaatschap in te vullen en voorzien van uw handtekening te sturen naar:

NSIJP
t.a.v. administratie
Postbus 84
8430 AB Oosterwolde (Fr)

Nadat de verschuldigde contributie is ontvangen bent u lid en ontvangt u voor zover van toepassing (zie hiervoor het aanmeldingsformulier) het verenigingsorgaan IJslandse Paarden.

Teneinde de afhandeling van de registratie van een nieuwe eigendomsverhouding (afstammingsbewijs op naam van de nieuwe eigenaar) van reeds bij het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden geregistreerde paarden, als gevolg van bijvoorbeeld verkoop of schenking te bevorderen, verzoeken wij u als volgt te handelen:

  1. De oude eigenaar en de nieuwe eigenaar vullen het formulier ‘REGISTRATIE EIGENDOMSOVERDRACHT’ volledig in en ondertekenen het beiden;
  2. Indien de nieuwe eigenaar nog geen lid is van het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden vult deze tevens de aanvullende vragen in. Door invulling en ondertekening verklaart de nieuwe eigenaar lid te willen worden van het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden;
  3. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier ‘REGISTRATIE EIGENDOMSOVERDRACHT’ wordt samen met het eerder door het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden afgegeven originele afstammingsbewijs verzonden te worden aan:
NSIJP
t.a.v. administratie
Postbus 84
8430 AB Oosterwolde (Fr)

Na ontvangst van de hierboven onder 3. genoemde stukken wordt het verzoek tot registratie van de nieuwe eigendomsverhouding in behandeling genomen. Tevens wordt er een nota gemaakt voor de in verband met de registratie van de eigendomsoverdracht (afstammingsbewijs op naam van de nieuwe eigenaar) verschuldigde bedragen. Na ontvangst van de betaling van de verschuldigde bedragen wordt een nieuw afstammingsbewijs gemaakt met daarop vermeld de nieuwe eigenaar en wordt dit aan de nieuwe eigenaar gezonden. Voor een overzicht van de tarieven wordt verwezen naar de actuele tarievenlijst.

Indien u bij afgifte van het originele afstammingsbewijs statiegeld hebt betaald en u het originele afstammingsbewijs naar het stamboekbureau stuurt voor overschrijving (Registratie Eigendomsoverdracht NSIJP) of melding van overlijden (Registratie Overlijden) zullen wij u het statiegeld restitueren.

U meldt met behulp van het formulier Registratie Overlijden het overlijden van uw paard. Tevens ontvangt het stamboek graag het afstammingsbewijs en het paspoort van het paard retour. Het statiegeld voor het afstammingsbewijs wordt aan u gerestitueerd. Als u daarom verzoekt, kunt u het afstammingsbewijs na verwerking van het overlijden in de administratie weer terug krijgen. Het afstammingsbewijs is dan gewaarmerkt met een stempel ‘ongeldig’.

  1. U vraagt bij het stamboekbureau een stalnaam aan (dit kan via info@nsijp.nl).
  2. De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in het verenigingsorgaan (IJslandse Paarden).
  3. Als binnen 4 weken na publicatie er geen bezwaren zijn tegen het gebruik van de door u aangevraagde stalnaam, wordt deze door het bestuur toegekend en ontvangt u een nota voor de registratie van de stalnaam.
  4. Opname in het stalnamenregister vindt plaats zodra het daarvoor verschuldigde bedrag is ontvangen. U kunt uw stalnaam dan gaan gebruiken.