slideshow 1

Vergaderingen

Notulen vergadering tussen Ledenraad en bestuur NSIJP op vrijdag 18 november 2016

Bijgaand vindt u de notulen van de vergadering van de Ledenraad met het Bestuur op 18 november 2016

Vergadering tussen Ledenraad en bestuur NSIJP op vrijdag 18 november 2016

Nijkerk - de Schakel
Bron: 
secretaris Ledenraad

Bijgaand de agenda met bijbehorende stukken van de vergadering van de Ledenraad met het bestuur van het NSIJP. Deze vergadering vindt plaats op vrijdag 18 november 2016 in De Schakel te Nijkerk.

Agenda:
19:30 uur: Mogelijk spreekrecht leden, indien aangemeld volgens art. 5 van het huishoudelijk reglement.

20:00 uur
1. Opening en ingekomen stukken
    Ingekomen stukken van Rena Holthaus, Mike van Engelen en Niek van Nunen zijn toegezonden
    aan de Ledenraadsleden

2. Vaststellen rondvraag
    Inventarisatie punten voor de rondvraag

3. Verslag 24 maart 2016 (besluitvormend)
    Bijlage 1: conceptverslag

4. Verslag 1 september 2016 (besluitvormend)
    Bijlage 2 en 3: conceptverslag en bijlage bij verslag

5. Invulling vacatures bestuur; stand van zaken (informerend)

6. Belasting bestuur (besluitvormend)
    Bijlage 4; memo belasting bestuur

7. Beleidsplan NSIJP 2016-2018 (besluitvormend)
    Bijlage 5: Beleidsplan

8. Begroting 2017 (besluitvormend)
    Bijlage 6: Voorlopige begroting 2017
    Bijlage 7: Toelichting op voorlopige begroting

9. Tarieven 2017 (besluitvormend)
     Bijlage 8: tarievenlijst 2017

10. Verkiezing lid kascommissie (besluitvormend)
  
11. Convenant NSIJP-VIT (informerend)
      Bijlage 9: Convenant NSIJP-VIT

12. Voorstel "noodprocedure" (besluitvormend)
     Bijlage 10: voorstel noodprocedure

13. Beleid inzake PR en herstructurering website/logo (informerend)

14. Ledenraadverkiezingen 2017 (informerend)
      Bijlage 11: Ledenraadsverkiezingen 2017
      Bijlage 12: Procedure Stamboekbureau Ledenraadsverkiezingen 2017
      Bijlage 13: Rooster van aftreden Ledenraad NSIJP voorbereiding 2017
 

15. Rondvraag

16. Sluiting rond 22.15 uur
     Voorstel vergaderdata 2017:
     Voorjaar: 24 maart 2017
     Najaar: 17 november 2017

17. Presentatie organisatie WK 2017 Oirschot (30 min.)

Notulen extra vergadering tussen Ledenraad en bestuur NSIJP op donderdag 1 september 2016

Bijgaand vindt u de notulen van de extra vergadering van de Ledenraad met het Bestuur op 1 september 2016

Extra vergadering tussen Ledenraad en bestuur NSIJP op donderdag 1 september 2016

Bron: 
secretaris Ledenraad

Op donderdag 1 september 2016 is er een extra vergadering tussen Ledenraad en Bestuur NSIJP met het enige agendapunt "het toekomstig beleid van het NSIJP met betrekking tot WK-voorbereiding en –uitzending". Het NSIJP bestuur heeft daarvoor bijgevoegde memo opgesteld.

NSIJP leden welke graag gebruik willen maken van het inspreekrecht kunnen zich tot 2 dagen voor de vergadering melden; dit kan door een mail te sturen naar ledenraad@nsijp.nl

De vergadering vindt plaats:

Locatie: De Schakel in Nijkerk.

Datum: 1 september 2016

Aanvang: 20.00 uur
(tenzij er mensen zich opgeven voor het spreekrecht voor leden, dan start de Ledenraad om19.30 en voegt het bestuur zich om 20.00 bij)

Notulen van de vergadering van de Ledenraad met het Bestuur op 24 maart 2016

Bijgaand vindt u de notulen van de vergadering van de Ledenraad met het Bestuur op 24 maart 2016

Vergadering tussen Ledenraad en Bestuur NSIJP op donderdag 24 maart 2016

Nijkerk
Bron: 
secretaris Ledenraad

Bijgaand de agenda met bijbehorende stukken van de vergadering van de Ledenraad met het bestuur van het NSIJP. Deze vergadering vindt plaats op donderdag 24 maart 2016 in De Schakel te Nijkerk.


Agenda

19.30 uur
Mogelijk spreekrecht leden, indien aangemeld volgens art. 5 van het huishoudelijk reglement

20.00 uur
1. Opening

2. Welkom nieuwe Ledenraadsleden

3. Verkiezing voorzitter, vice-voorzitter en secretaris (besluitvormend)
De functies van voorzitter, vice-voorzitter en secretaris zijn vacant. Volgens art. 7 lid 7 kiest de   
Ledenraad uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris. De volgende
kandidaten hebben zich voor deze functies gemeld:
Functie voorzitter: Anne de Lannoy
Functie vice-voorzitter: vacature (reserve: Anne de Lannoy als er een andere voorzitter is)
Functie secretaris: Henk Hazelhorst
Ter vergadering kunnen eventuele kandidaten zich alsnog melden.

4. Vaststellen rondvraag
Inventarisatie punten voor de rondvraag

5.  Verslag 20 november 2015 (bijlage1) (besluitvormend)

6. Functiecomschrijving voorzitter, vice-voorzitter en secretaris (bijlage 2) (besluitvormend)
De scheidende voorzitter, vice-voorzitter en secretaris hebben ten behoeve van hun opvolgers een korte funciteomschrijving opgesteld. Voorstel is deze vast te stellen en aan de bijlage van het Huishoudelijk Reglement toe te voegen.

7. Jaarverslagen/beleidsplannen (bijlage 3) (ter kennisgeving)
    5a. Van het bestuur
    5b. Sport
    5c. Fokkerij
    5d. Educatie
    5e. Jeugd
    5f. Werkgroep begrazingen
    5g. PR
    5h. IJP8. Financiën (bijlage 4a-e) (besluitvormend)
   7a. Jaarrekening 2015 / begroting 2016
   7b. Toelichting op balans en resultaten
   7c. Verslag kascommissie (decharge penningmeester)
   7d. Statiegeld
   7e. Tariefdifferentiatie

 

9. Evaluatie deelname WK 2015 (bijlage 5)  (informerend)
Het bestuur is voornemens de evaluatie van de deelname aan de WK 2015 als beschreven uit te voeren.

10. Evaluatie Ledenraad en Statuten (bijlage 6)  (informerend)
De statuten (art 20 lid 4) bepalen: In het vijfde jaar na het in functie treden van de Ledenraad zal
het Bestuur het functioneren van de Ledenraad en van deze Statuten evalueren en het resultaat
van deze evalutatie aanbieden aan de Ledenraad.
Het bestuur is voornemens de evaluatie van het functioneren van de Ledenraad en de Statuten
als beschreven uit te voeren.

11. Aanpassing Nederlands Wedstrijdreglement (bijlage 7) (besluitvormend)

12. Externe FIZO-keuring (bijlage 8) (informerend)

13. Verkiezing bestuur (bijlage 9) (besluitvormend)
      - Aftredend en herkiesbaar: Ingrid Weijers
  

14. Rondvraag

15. Sluiting
Volgende vergadering: vrijdagavond 18 november 2016

Ledenraadverkiezing 2016

In de winter vindt weer de kandidaatstelling en verkiezing voor 10 openvallende plaatsen in de ledenraad plaats. Bijgaand vindt u het rooster van aftreden en de invulling van het rooster.

Notulen van de vergadering van de Ledenraad met het Bestuur op 20 november 2015

Bijgaand vindt u de notulen van de vergadering van de Ledenraad met het Bestuur op 20 november 2015

Vergadering van de Ledenraad met het Bestuur van NSIJP, 20 november 2015

Nijkerk
Bron: 
secretaris Ledenraad

Bijgaand de agenda met bijbehorende stukken van de vergadering van de Ledenraad met het bestuur van het NSIJP. Deze vergadering vindt plaats op vrijdag 20 november 2015 in De Schakel te Nijkerk.

Agenda:
19:30 uur: Mogelijk spreekrecht leden, indien aangemeld volgens art. 5 van het huishoudelijk reglement.

20:00 uur
1. Opening

2. Vaststellen rondvraag
    Inventarisatie punten voor de rondvraag

3. Verslag 27 maart 2015
    Bijlage 1: conceptverslag (besluitvormend)

4. Vacature bestuur
    a) Het bestuur stelt voor de huidige voorzitter a.i., Sytske Casimir, te benoemen als voorzitter van
         het bestuur (bijlage 2) (besluitvormend)
    b) Bestuurssamenstelling 2016-2019, bijlage 3 (informerend)

5. Benoeming redactie IJslandse Paarden (besluitvormend)
    Het bestuur stelt voor Vera Bax, Annette Pegels en Elvira de Bruyn tot lid van de redactie te
    benoemen, bijlage 4

6. Mededelingen van het Bestuur (ter kennisname)
    - Herijking meerjaren beleidsplan, bijlage 5
    - Mondelinge mededelingen (kaderdag, evaluatie WK, werkgroep begrazingen)

7. Klachtenprocedure (informerend)
    Bijlage 6: klachtenprocedure
    Het bestuur is voornemens de klachtenprocedure als beschreven vast te stellen

8. Presentatie resultaten enquête fokkerij (informerend)

9. Begroting 2016 (besluitvormend)
    a) voorlopige begroting 2016
    b) Toelichting op voorlopige begroting
    Bijlage 7

10. Tarieven 2016 (besluitvormend)
      Bijlage 8: tarievenlijst 2016

11. Verkiezing lid kascommissie
     De kascommissie bestaat momenteel uit Roel Wijmenga en Henk Hazelhorst. Roel Wijmenga
     heeft te kennen gegeven de commissie te willen verlaten. Dat betekent dat de vergadering een
     nieuw lid kascommissie moet benoemen.

12. Tariefdifferentiatie (informerend)
      Bijlage 9: Voorstel tot instellen werkgroep tariefdifferentiatie.
      Het bestuur is voornemens een werkgroep tariefdifferentiatie als beschreven in te stellen.

13. Ledenraadverkiezingen 2016
     In de winter vindt weer de kandidaatstelling en verkiezing voor 10 openvallende plaatsen in de
     ledenraad plaats. De procedure is inmiddels volledig uitgewerkt, bijlage 10 a en b

14. Rondvraag

15. Sluiting rond 22.30 uur
     Vergaderdata 2016:
     Voorjaar: 18 maart 2016
     Najaar: 18 november 2016

 

Vooruitlopend op de jaarrekening van 2015 heeft ledenraadslid Niek van Nunen gevraagd om alvast inzicht te hebben in een aantal cijfers van 2015. Bijgaand treft u het document van het bestuur aan met toelichting op financiën sportonderdelen (bijlage 11).
De evaluatie van de WK zal op de vergadering in maart 2016 worden besproken.