slideshow 1

Vergaderingen

Notulen vergadering tussen Ledenraad en bestuur NSIJP 18-11-2016 (definitief) en 24-03-2017 (concept)

Bijgaand vindt u de definitieve notulen van de vergadering van de Ledenraad met het Bestuur op 18 november 2016 en de concept notulen van de vergadering van de Ledenraad met het Bestuur op 24 maart 2017.

Vergadering van de Ledenraad met het Bestuur NSIJP op vrijdag 24 maart 2017

Nijkerk - de Schakel

Agenda:

19.30 uur: Mogelijk spreekrecht leden, indien aangemeld volgens art. 5 van het huishoudelijk reglement.

20.00 uur: Presentatie onderzoek T1

20.15 uur:

1. Opening

2. Welkom nieuwe Ledenraadsleden

3. Vaststellen rondvraag
    Inventarisatie punten voor de rondvraag

4. Verslag 18 november 2016 (besluitvormend)
    Bijlage 1: conceptverslag

5. Jaarverslagen/beleidsplannen (ter kennisname)
    Bijlage 6:
    a: van het bestuur
    b: Sport
    c: Fokkerij
    d: Educatie
    e: Jeugd
    f: Wekgroep begrazingen
    g: PR
    h: IJP
 

6. Financiën (besluitvormend)
    Bijlage 2a t/m 2f: Jaarrekening 2016/begroting 2017
    Bijlage 2g: Toelichting op balans en resultaten
    Bijlage 3: Verslag kascommissie (decharge bestuur)

7. Sport
    Bijlage 4: NWR 2017 (besluitvormend)
    Bijlage 5: De Uitvoeringsregelingen prestatieklasses, wedstrijdindeling en IJsland route (informerend)

8. a. Invulling vacatures bestuur; stand van zaken (informerend)
    b. Verkiezing bestuur (besluitvormend)
    - aftredend en niet herkiesbaar: Marij Marsden
    - aftredend en herkiesbaar: Ada Kramer, Lieke van Poucke en Eva Beun

9. Verkiezing redactieleden (besluitvormend)
    - aftredend en (niet) herkiesbaar:

10. Verkiezing predidium LR: (besluitvormend)
     - aftredend en niet herkiesbaar: Thomas Grégoire

11. Evaluatie LR: stand van zaken (informerend)
     
Bijlage 7: Brief aan de Ledenraadsleden over uitwerken evaluatie
 

12. Lopende zaken: (informerend)
     a. werkgroep tariefdifferentiatie
     b. beleid inzake PR en herstructurering website
     c. de weg naar WK voor sport en fokkerij
     d. NSIJP bouwdag

13. Rondvraag

14. Sluiting
      Volgende vergadering: vrijdagavond 17 november 2017

Notulen vergadering tussen Ledenraad en bestuur NSIJP op vrijdag 18 november 2016

Bijgaand vindt u de notulen van de vergadering van de Ledenraad met het Bestuur op 18 november 2016

Vergadering tussen Ledenraad en bestuur NSIJP op vrijdag 18 november 2016

Nijkerk - de Schakel
Bron: 
secretaris Ledenraad

Bijgaand de agenda met bijbehorende stukken van de vergadering van de Ledenraad met het bestuur van het NSIJP. Deze vergadering vindt plaats op vrijdag 18 november 2016 in De Schakel te Nijkerk.

Agenda:
19:30 uur: Mogelijk spreekrecht leden, indien aangemeld volgens art. 5 van het huishoudelijk reglement.

20:00 uur
1. Opening en ingekomen stukken
    Ingekomen stukken van Rena Holthaus, Mike van Engelen en Niek van Nunen zijn toegezonden
    aan de Ledenraadsleden

2. Vaststellen rondvraag
    Inventarisatie punten voor de rondvraag

3. Verslag 24 maart 2016 (besluitvormend)
    Bijlage 1: conceptverslag

4. Verslag 1 september 2016 (besluitvormend)
    Bijlage 2 en 3: conceptverslag en bijlage bij verslag

5. Invulling vacatures bestuur; stand van zaken (informerend)

6. Belasting bestuur (besluitvormend)
    Bijlage 4; memo belasting bestuur

7. Beleidsplan NSIJP 2016-2018 (besluitvormend)
    Bijlage 5: Beleidsplan

8. Begroting 2017 (besluitvormend)
    Bijlage 6: Voorlopige begroting 2017
    Bijlage 7: Toelichting op voorlopige begroting

9. Tarieven 2017 (besluitvormend)
     Bijlage 8: tarievenlijst 2017

10. Verkiezing lid kascommissie (besluitvormend)
  
11. Convenant NSIJP-VIT (informerend)
      Bijlage 9: Convenant NSIJP-VIT

12. Voorstel "noodprocedure" (besluitvormend)
     Bijlage 10: voorstel noodprocedure

13. Beleid inzake PR en herstructurering website/logo (informerend)

14. Ledenraadverkiezingen 2017 (informerend)
      Bijlage 11: Ledenraadsverkiezingen 2017
      Bijlage 12: Procedure Stamboekbureau Ledenraadsverkiezingen 2017
      Bijlage 13: Rooster van aftreden Ledenraad NSIJP voorbereiding 2017
 

15. Rondvraag

16. Sluiting rond 22.15 uur
     Voorstel vergaderdata 2017:
     Voorjaar: 24 maart 2017
     Najaar: 17 november 2017

17. Presentatie organisatie WK 2017 Oirschot (30 min.)

Notulen extra vergadering tussen Ledenraad en bestuur NSIJP op donderdag 1 september 2016

Bijgaand vindt u de notulen van de extra vergadering van de Ledenraad met het Bestuur op 1 september 2016

Extra vergadering tussen Ledenraad en bestuur NSIJP op donderdag 1 september 2016

Bron: 
secretaris Ledenraad

Op donderdag 1 september 2016 is er een extra vergadering tussen Ledenraad en Bestuur NSIJP met het enige agendapunt "het toekomstig beleid van het NSIJP met betrekking tot WK-voorbereiding en –uitzending". Het NSIJP bestuur heeft daarvoor bijgevoegde memo opgesteld.

NSIJP leden welke graag gebruik willen maken van het inspreekrecht kunnen zich tot 2 dagen voor de vergadering melden; dit kan door een mail te sturen naar ledenraad@nsijp.nl

De vergadering vindt plaats:

Locatie: De Schakel in Nijkerk.

Datum: 1 september 2016

Aanvang: 20.00 uur
(tenzij er mensen zich opgeven voor het spreekrecht voor leden, dan start de Ledenraad om19.30 en voegt het bestuur zich om 20.00 bij)

Notulen van de vergadering van de Ledenraad met het Bestuur op 24 maart 2016

Bijgaand vindt u de notulen van de vergadering van de Ledenraad met het Bestuur op 24 maart 2016

Vergadering tussen Ledenraad en Bestuur NSIJP op donderdag 24 maart 2016

Nijkerk
Bron: 
secretaris Ledenraad

Bijgaand de agenda met bijbehorende stukken van de vergadering van de Ledenraad met het bestuur van het NSIJP. Deze vergadering vindt plaats op donderdag 24 maart 2016 in De Schakel te Nijkerk.


Agenda

19.30 uur
Mogelijk spreekrecht leden, indien aangemeld volgens art. 5 van het huishoudelijk reglement

20.00 uur
1. Opening

2. Welkom nieuwe Ledenraadsleden

3. Verkiezing voorzitter, vice-voorzitter en secretaris (besluitvormend)
De functies van voorzitter, vice-voorzitter en secretaris zijn vacant. Volgens art. 7 lid 7 kiest de   
Ledenraad uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris. De volgende
kandidaten hebben zich voor deze functies gemeld:
Functie voorzitter: Anne de Lannoy
Functie vice-voorzitter: vacature (reserve: Anne de Lannoy als er een andere voorzitter is)
Functie secretaris: Henk Hazelhorst
Ter vergadering kunnen eventuele kandidaten zich alsnog melden.

4. Vaststellen rondvraag
Inventarisatie punten voor de rondvraag

5.  Verslag 20 november 2015 (bijlage1) (besluitvormend)

6. Functiecomschrijving voorzitter, vice-voorzitter en secretaris (bijlage 2) (besluitvormend)
De scheidende voorzitter, vice-voorzitter en secretaris hebben ten behoeve van hun opvolgers een korte funciteomschrijving opgesteld. Voorstel is deze vast te stellen en aan de bijlage van het Huishoudelijk Reglement toe te voegen.

7. Jaarverslagen/beleidsplannen (bijlage 3) (ter kennisgeving)
    5a. Van het bestuur
    5b. Sport
    5c. Fokkerij
    5d. Educatie
    5e. Jeugd
    5f. Werkgroep begrazingen
    5g. PR
    5h. IJP8. Financiën (bijlage 4a-e) (besluitvormend)
   7a. Jaarrekening 2015 / begroting 2016
   7b. Toelichting op balans en resultaten
   7c. Verslag kascommissie (decharge penningmeester)
   7d. Statiegeld
   7e. Tariefdifferentiatie

 

9. Evaluatie deelname WK 2015 (bijlage 5)  (informerend)
Het bestuur is voornemens de evaluatie van de deelname aan de WK 2015 als beschreven uit te voeren.

10. Evaluatie Ledenraad en Statuten (bijlage 6)  (informerend)
De statuten (art 20 lid 4) bepalen: In het vijfde jaar na het in functie treden van de Ledenraad zal
het Bestuur het functioneren van de Ledenraad en van deze Statuten evalueren en het resultaat
van deze evalutatie aanbieden aan de Ledenraad.
Het bestuur is voornemens de evaluatie van het functioneren van de Ledenraad en de Statuten
als beschreven uit te voeren.

11. Aanpassing Nederlands Wedstrijdreglement (bijlage 7) (besluitvormend)

12. Externe FIZO-keuring (bijlage 8) (informerend)

13. Verkiezing bestuur (bijlage 9) (besluitvormend)
      - Aftredend en herkiesbaar: Ingrid Weijers
  

14. Rondvraag

15. Sluiting
Volgende vergadering: vrijdagavond 18 november 2016

Ledenraadverkiezing 2016

In de winter vindt weer de kandidaatstelling en verkiezing voor 10 openvallende plaatsen in de ledenraad plaats. Bijgaand vindt u het rooster van aftreden en de invulling van het rooster.